สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก น้อมนำพระบรมราโชบายสร้างผู้เรียนเป็นคนดี

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและปิดโครงการ” ค่ายกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีนายวิษณุ โพธิ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานุเคราะห์ 23 พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับ

ค่ายกิจกรรมดังกล่าว เป็นโครงการตามภารกิจของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้นเพื่อการพัฒนานักเรียน โดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาเป็นหลักชัย ในการสร้างผู้เรียนเป็นคนดีและพัฒนาให้เป็นคนเก่งสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษาประเด็นการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วม ทำประโยชน์ให้ประเทศและเป็นพลเมืองที่ดี

ทั้งนี้ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และฝึกทักษะและพัฒนากระบวนการคิดโดยใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจ มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีและมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม ได้ปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เวลาในการจัดค่ายกิจกรรมในระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2564 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

…………………

แสดงความคิดเห็น