นครพิษณุโลกจัดพิธีส่งมอบบ้านผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จำนวน 5 ครอบครัว

วันที่ 23 กันยายน  2564 ณ ที่ทำการชุมชนไชยานุภาพ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ดร.เปรมฤดี  ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมด้วย พันเอกสมใจ  คิดเกื้อการุญ รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 พันเอกธีรยทธ์ สายยืด  รองเสนาธิการ กองพลทหารราบที่ 4 พันโทสุเทพ  เพ็ชรพินิจ รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 39 คุณศิรทิพย์  ภาษีสมบัติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลก และประธานคณะกรรมการชุมชน ร่วมพิธีส่งมอบบ้านผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปี พ.ศ. 2564 ตามโครงการสร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้และโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 5 ครอบครัว ประกอบด้วย 1. นางเฉลา  พรามพลอย   ชุมชนไชยานุภาพ  2. นายวิลเรี่ยม  อินทโชติ   ชุมชนดีอินทร์พัฒนา 3. นางจิราภา  แซ่เจว  ชุมชนวิสุทธิกษัตริย์  4. นายเฉลิมพร  ชัยวัน  ชุมชนพระร่วง  ซอย  2  และ 5. นางนิภา  ศรีโมรา  ชุมชนพระร่วง  ซอย  2  ซึ่งเทศบาลนครพิษณุโลกได้ให้ความช่วยเหลือตามโครงการดังกล่าวนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2561- ปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 80 ครอบครัว

โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนประกอบด้วย เทศบาลนครพิษณุโลก ประธานชุมชนที่มีการสำรวจผู้ที่มีความเหมาะสมให้ความช่วยเหลือ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวรช่วยออกแบบบ้านที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์สนับสนุนงบประมาณและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ครอบครัว เป็นเงิน 204,000 บาท และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก  สำหรับปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านให้แก่คนพิการ ตามโครงการปรับภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 4 ครอบครัว เป็นเงิน 60,565.24 บาท โดยได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรและกำลังพลจากหน่วยงานสังกัด กองพลทหารราบที่ 4 กองพลพัฒนาที่ 3 และมณฑลทหารบกที่ 39 ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขต่อไป

/////////////////////////

 

แสดงความคิดเห็น