“จุติ ไกรฤกษ์” รมว.พม.เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลบางระกำพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เปราะบาง

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ที่อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบางระกำ ม.7 อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก  นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบางระกำ  โดยบูรณาการร่วมกับศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชนและสภาบันครอบครัวประจำตำบล หน่วยงาน พม. สำนักงานอัยการภาค 6 และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนายกระดับ เพื่อให้องค์กรด้านสังคมในพื้นที่ ให้บริการครอบคลุมทุกด้านเพื่อให้องค์การด้านสังคมในพื้น ให้บริการครอบคลุมทุกด้านเพื่อความช่วยเหลือ ป้องกันและพิทักษ์คุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชนและสถาบันครอบครัวโดย

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กล่าวว่า นโยบายของรัฐบาลเร่งด่วนขณะนี้คือ ให้บูรณะการร่วมกันยึดประโยชน์ของประชาชนสูงสุด ลดความรุนแรงของครอบครัว สร้างทักษะอาชีพใหม่ แก้ปัญหาหนี้สินในครอบครัว ให้ครอบครัวเข้มแข็งขึ้น ในวันนี้ประชาชนบอกว่ารายได้ไม่พอเลี้ยงครอบครัว อาชีพใหม่ก็ยังไม่รู้จะทำอะไร ขณะที่หนี้สินในครัวเรือนก็มี ปัญหาทางกฎหมายก็มี ดังนั้นวันนี้จึงได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด ทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้มอบให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มาทำงานร่วมกันกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนอย่างเร่งด่วนในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เช่นนี้

เราเชื่อว่าโครงการนี้เป็นโครงการแรกนำร่อง ถ้าลงตัวทอดบทเรียนได้ เราจะขยายให้ครบทุกตำบลในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกภายในเดือนมีนาคม 2565 และจะต่อยอดขยายไปให้ครบทุกจังหวัดตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี 2565 โดยประโยชน์สูงสุดจะเปิดกับประชาชน

ศูนย์นี้จะเน้นเรื่องครอบครัวเป็นหลัก กลุ่มเปราะบาง ผู้ที่ด้อยโอกาส โดยศูนย์นี้จะเป็นศูนย์ที่สร้างโอกาส สร้างอาชีพใหม่ ส่งเสริมครอบครัวให้เข้มแข็ง ให้มีความสุข มีสุขภาพจิตที่ดีต่อไป

/////////////////////////

 

แสดงความคิดเห็น