จังหวัดพิษณุโลก จัดทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครู   แบบ NEW NORMAL

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 16 มกราคม 2565 ที่บริเวณหน้าหอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 500 คนได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 66 รูปเนื่องในวันครู ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ท่ามกลางมาตรการและรูปแบบงานในแบบ “New Normal” โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการเว้นระยะห่างทางสังคม มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ร่วมงาน บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ที่จุดลงทะเบียนและบริเวณสถานที่จัดงาน ผู้ร่วมงาน CHECK-IN และ CHECK-OUT ผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เพื่อเป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยของภาครัฐ การจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง 1.5 -2.0 เมตร และที่สำคัญที่สุดผู้เข้าร่วมงานทุกคน สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน ตลอดเวลาในการเข้าร่วมงาน

จากนั้น นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้เป็นประธานในงานวันครู ครั้งที่ 66 พร้อมนำข้าราชการที่เข้าร่วมพิธีกล่าวคำปฎิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี ทำพิธีบูรพาจารย์ พิธีอ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ ของครูอาวุโสนอกประจำการ (นายสรปรัชญ์  ไวกสิกรณ์) กล่าวนำสวดฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และครูอาวุโสในประจำการ (นายสุริยา  จันทิมา) นำผู้ร่วมชุมนุมกล่าวคำปฏิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา

พร้อมนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้มอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่การศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก โล่และเกียรติบัตรแก่ครูดีไม่มีอบายมุข รางวัลครูผู้สอนดีเด่น และผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 150 ราย เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติครูที่เป็นแบบอย่างที่ดีในปีนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ภายใต้แนวคิด “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล”

ทั้งนี้ ในปี 2565 พอเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 ว่า “พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้ สู่อนาคต” และมอบสารวันครู เพื่อส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีไปยังครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั่วประเทศ ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของชาติเสมอมา

/////

แสดงความคิดเห็น