นายก อบจ.พิษณโลก เปิดการแข่งขันเซปักตะกร้อ”ชัยนามคัพ ครั้งที่ ๒

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  สิบเอก ดร.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเซปักตะกร้อ”ชัยนามคัพ ครั้งที่ ๒” ที่ สนามริมบึงไชยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

สำหรับการจัดกิจกรรมการแข่งขันเซปักตะกร้อ ชัยนามคัพ ครั้งที่ ๒ ครั้งนี้จัดการแข่งขันประเภท ทีมเดี่ยว มีเยาวชนและประชาชนภายในจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 30  ทีม มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อสร้างเสริมสนับสนุนให้เยาวชน และประชาชนได้เล่นกีฬาอย่างทั่วถึงอีกทั้งเพื่อพัฒนาและยกระดับกีฬาของท้องถิ่นให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการใช้กิจกรรมการเล่นกีฬาเป็นสื่อในการสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคี ชุมชน โดยงบประมาณที่ใช้ในการจัดการแข่งขันได้รับความร่วมมือจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายก อบจ.พิษณุโลก สนับสนุนถ้วยรางวัลการแข่งขัน ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายก อบจ.พิษณุโลก และนายคุณากร เลี่ยมสกุล ประธานชมรม พพ.22/24 ร่วมสนับสนุนการแข่งขันเซปักตะกร้อ”ชัยนามคัพ” ในครั้งนี้

/////

แสดงความคิดเห็น