ผู้ตรวจการแผ่นดิน รุกฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรมพิษณุโลก

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน  เป็นประธาน ประชุมหารือ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะกับส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เกี่ยวกับ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวในที่ประชุมว่า ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว และพิจารณาแล้วเห็นว่า จังหวัดพิษณุโลก เป็นจังหวัดที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีที่หลากหลาย และมีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และทางธรรมชาติที่สำคัญและมีชื่อเสียงจำนวนมาก เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพที่จะส่งเสริม ให้เป็นเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ และพัฒนาไปสู่การเป็นเมืองมรดกได้

ทั้งนี้ ข้อมูลที่รวบรวมได้ จะเป็นประโยชน์ในการจัดทำข้อเสนอแนะ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ใน 2 ส่วน ทั้งข้อเสนอแนะในส่วนของการส่งเสริมจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอื่นๆ ที่มีศักยภาพให้เป็นต้นแบบ และข้อเสนอแนะในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ในภาพรวมของประเทศต่อไป

/////////

 

แสดงความคิดเห็น