สพป.พิษณุโลก เขต 1 X-ray รายโรงเรียน เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศ กำกับ ติดตามนโยบายการจัดการศึกษาในการบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 3/2565 ที่โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก อ.เมือง จ.พิษณุโลก พร้อมมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และมอบเกียรติบัตรการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 รวมทั้งประกาศผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 120 คน เข้าร่วมประชุม นายสุรินทร์ กล่าวว่า ให้โรงเรียนดำเนินการจัดหาเครื่องวัดสัญญาณชีพ จัดให้มีถังขยะแยกสี (สีแดง) สำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยและชุดตรวจ ATK และทำการ X Ray Learning Loss หรือ ค้นหาภาวะถดถอยทางการเรียนของนักเรียนทุกคน เพื่อทำการฟื้นฟูทั้งด้านวิชาการ ด้านพัฒนาการร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และปฏิสัมพันธ์ พฤติกรรมทางสังคมของนักเรียน

 

นอกจากนี้ยังมอบหมายให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน Quick Policy ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 10 เรื่อง อย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน โดยเขตพื้นที่จะมีทีมบริหารและศึกษานิเทศก์ร่วมเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินการ และจะมีการนิเทศติดตามเป็นระยะ สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศ กำกับ ติดตามนโยบายการจัดการศึกษาในการบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน ให้เป็นไปตามทิศทางที่กำหนด และกำกับ นิเทศ ติดตาม นโยบายการจัดการศึกษาของต้นสังกัดและสำนักงานเขตพื้นที่โดยใช้พื้นที่เป็นฐานซึ่งผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้บริหารโรงเรียน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และค้นหาแบบอย่างในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และสร้างเครือข่ายทางการศึกษา ส่งเสริม กระตุ้น ให้ขวัญกำลังในต่อผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนและบุคลากรในการปฏิบัติงาน โรงเรียน นักเรียนนำผลการบริหารและผลงานนักเรียนร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านอาชีพในโรงเรียน

แสดงความคิดเห็น