สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก นำกลุ่มเพื่อสุขภาพ ดูงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก ได้นำคณะกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและการแพทย์แผนไทย ในระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดปราจีนบุรี จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้คณะได้เข้าศึกษาดูงานในสถานที่สำคัญ อาทิเช่น หมู่บ้านดงบัง ศึกษาดูงานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเรียนรู้ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ กับสมุนไพรไทย กิจกรรมระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง โอกาส ทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงามและการแพทย์แผนไทยพร้อมนำเสนอข้อมูล กิจกรรมเปิดมุมมอง “การดำเนินธุรกิจให้ตอบกระแสวิถีใหม่ใส่ใจสุขภาพ ” กิจกรรมระดมความคิดเห็นเรื่อง พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในยุควิถี New Normal สู่ Next Normal ”

กิจกรรมระดมความคิดเห็นเรื่อง”การเพิ่มมูลค่าสินค้าบริการและกิจกรรมท่องเที่ยวการสร้างประสบการณ์ อย่างสร้างสรรค์ เข้าศึกษาดูงานบ้านดงกระทงยาม  เพื่อเรียนรู้และรับฟังบรรยายกระบวนการออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อต่อยอดเมืองสมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก  เข้าศึกษาเรียนรู้พิพิธภัณฑ์อภัยภูเบศเพื่อดูแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างความเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวเมืองสมุนไพร กิจกรรมถอดบทเรียนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อการต่อยอดธุรกิจในอนาคต กิจกรรมระดมความคิกเห็น”การจัดทำแผนดำเนินงานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” “การออกแบบการท่องเที่ยว TOUR TRIP เมืองสมุนไพรพิษณุโลก””การออกแบบกิจกรรมในสถานที่ท่องเที่ยวโดยอาศัยสมุนไพร ความงาม และการแพทย์แผนไทย เพื่อดึงดูดการท่องเที่ยว”  ฯลฯ

//////////

แสดงความคิดเห็น