ประมูลทุเรียนสูงสุด ลูกละ 10,500 บาท หารายได้ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง  

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ตลาดชุมชนตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นายนรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิด “มหกรรมทุเรียนบุญ  สมทบทุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง”  ตามที่ รัฐบาลได้มีนโยบายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน  ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ด้วยระบบการบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคน แบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform :TPMAP)  โดยกลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP ได้แก่ คนที่อยู่ในครัวเรือน จปฐ. ที่ตกเกณฑ์ดัชนี MPI ตกเงื่อนไขใดเงื่อนไข 1 ใน 17 ข้อ และเป็นคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลัง ซึ่งอำเภอนครไทย มีจำนวน 1,966 ราย และ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มีนโยบายให้อำเภอให้ความช่วยเหลือ บุคคลดังกล่าว โดยให้ระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อนำรายได้ มาช่วยเหลือ ประกอบกับอำเภอนครไทย มีพื้นที่ปลูกทุเรียน ประมาณ 1,000 กว่าไร่ มีเกษตรกรชาวสวนทุเรียน จำนวน 200 กว่าราย โดยปลูกมากที่ ตำบลบ้านแยง ตำบลห้วยเฮี้ย ตำบลหนองกะท้าว ซึ่งทุเรียนในพื้นที่ อำเภอนครไทย จะมี รสชาติหวานมัน ไม่หวานแหลม เนื้อแห้ง เหนียว เนียนละเอียด นุ่มละมุน

โดยการประมูลทุเรียนเกรดพรีเมี่ยมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 มีผู้ยกป้ายเสนอราคากันหลายท่าน ซึ่งผู้ที่เสนอราคาประมูลสูงสุด คือ นางสาวพญา ธาราวุฒิ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าของ บริษัท เจริญสิทธิ์ก่อสร้าง จำกัด ที่ราคา 10,500 บาท และได้รับมอบจากทุเรียนจากประธาน นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  สำหรับยอดของการประมูลทุเรียนทั้งงาน ได้เงินทั้งสิ้น 110,000 บาท

 

ทั้งนี้ อำเภอนครไทย ได้ร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เกษตรกรชาวสวนทุเรียนในพื้นที่ จึงกำหนดจัดงาน “มหกรรมทุเรียนบุญ ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อเป็นการระดมทุนไปให้ความช่วยเหลือประชาชน ทั้งในระบบ และ นอกระบบ TP-MAP ของอำเภอนครไทย 2) เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมในการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของคนในสังคม 3) เป็นการสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ 4) เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของทุเรียนอำเภอนครไทย ให้รู้จักกัน อย่างแพร่หลายในชื่อ “ทุเรียนกำเนิดไทย” โดยในการจัดงาน มีการขอรับบริจาคทุเรียนจากชาวสวนทุเรียน ในพื้นที่ นำมาจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 130 บาท มีการคัดทุเรียนเกรดพรีเมี่ยม เพื่อนำมาประมูล โดยได้รับความอนุเคราะห์จากชาวสวนทุเรียนในพื้นที่ บริจาคทุเรียนเพื่อร่วมบุญในครั้งนี้ประมาณ 2 ตัน หรือ 2,000 กิโลกรัม และได้รับความเมตตา จากผู้ที่มีความพร้อมและมีจิตอันเป็นกุศล ที่จะช่วยเหลือและแบ่งปัน เข้าร่วมประมูลทุเรียน ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายทุเรียนและประมูลทุเรียนในครั้งนี้ จะนำไปช่วยเหลือครอบครัวของคนดีที่อยู่ทั้งในและนอกระบบ TPMAP อำเภอนครไทย และยังมีการประกวดทุเรียนของชาวสวนทุเรียนในพื้นที่ อำเภอนครไทยอีกด้วย

////////////

 

แสดงความคิดเห็น