สืบสานตำนานบ่อเกลือพันปีบ่อโพธิ์  ปลูกป่าต้นน้ำเฉลิมพระชนม์พรรษารัชกาลที่ 10

เมื่อ เวลา 13.00 น วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด นายอำเภอนครไทย เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าต้นน้ำเฉลิมพระชนม์พรรษา รัชกาลที่ 10 โดยมี นางพรรณนภา ปีตะนีละผลิน นายกสโมสรซอนต้าพิษณุโลก พร้อมด้วย จิตอาสาพระราชทานกองทัพภาคที่ 3 ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตำบลบ่อโพธิ์ นักเรียน ประชาชน จำนวน 500 คน ร่วมกิจกรรม  โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการปลูกป่าต้นน้ำเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งจะทรงมีพระชนมายุครบ 70 ปี ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นี้ สโมสรซอนต้าพิษณุโลก ได้ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ จัดทำโครงการปลูกป่าต้นน้ำ ที่ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล และสนองพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษาและต่อยอด โครงการในพระราชดำริทั้งปวงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สำหรับพื้นที่ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย เนื่องจากป่าต้นน้ำเหนือบ่อเกลือพันปีถูกบุกรุกมากขึ้น จึงเกิดผลกระทบต่อการผลิตเกลือสินเธาว์ ซึ่งเคยเป็นยุทธปัจจัยสำคัญของเมืองบางยางหรือเมืองนครไทยในอดีต แม้ชาวบ้านจะพยายามใช้จารีตประเพณีดั้งเดิมธำรงรักษาวิธีผลิตเกลือและป่าต้นน้ำไว้แล้วก็ตาม นอกจากนี้ ยังทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ กำลังร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทำโครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่ส่งเสริมการผลิตสินค้าและการให้บริการที่อนุรักษ์ป่าต้นน้ำซึ่งเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ในการที่จะเปิดประตูจากจังหวัดพิษณุโลกสู่ภาคอีสานและเมืองหลวงพระบาง ของ สปป.ลาว ต่อไปในอนาคต สโมสรซอนต้าพิษณุโลก สังกัดเขต 6 ภูมิภาค 17 ขององค์กรซอนต้าสากล สมาชิกองค์กรสตรีแห่งสหประชาชาติ มีพันธกิจสำคัญ คือ การเสริมพลังสตรีด้านสวัสดิภาพ การศึกษาเศรษฐกิจ และอื่นๆ เพื่อความมั่นคงในชีวิต ครอบครัวและสังคม มีความปรารถนาดีต่อพี่น้องชาวตำบลบ่อโพธิ์

นอกจากนี้กิจกรรมภายในงานยังมีการสู่ขวัญผู้เข้าร่วมปลูกป่า การเล่าตำนานบ่อเกลือพันปี การแสดงประเพณีแห่ต้นผึ้ง การเล่าพิธีกรรมลอยเคราะห์ที่แม่น้ำเฟี๊ยะของผู้สูงอายุ การจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เตรียมเปิดประตูสู่อีสาน ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

///////////

แสดงความคิดเห็น