สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 11 สิงหาคม 2565  ที่ห้องประชุม  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองนายกยุวกาชาดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดพิษณุโลก โดยมี ดร.ภัทรวรรธน์  นิลแก้วบวรวิชญ์ นายกยุวกาชาดศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน

กิจกรรมยุวกาชาด เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งหวังให้สมาชิกยุวกาชาดซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาตนเอง ปลูกฝังความเป็นผู้มีอุดมคติที่ดี มีความรู้ความชำนาญ   ในเรื่องการรักษาอนามัยของตนเองและของผู้อื่น รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และมีสัมพันธภาพอันดีกับบุคคลทั่วไป รวมทั้งปฏิบัติตนให้เป็นกำลังสำคัญในการทำหน้าที่ด้านมนุษยธรรมของสภากาชาดไทย

การจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ร่วมกันจัดขึ้น โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เป็นกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรด้านยุวกาชาดในพื้นที่ ให้มีโอกาสแลกเปลี่ยน ทำความรู้จักกันให้มากยิ่งขึ้น ให้สมาชิกยุวกาชาดได้เรียนรู้  ฝึกทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคม รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายยุวกาชาดในจังหวัดพิษณุโลก  มีสมาชิกยุวกาชาด  ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด จากสถานศึกษา  10  แห่ง  เข้าร่วมงานชุมนุม จำนวน 200 คน จัดแบบ ไป-กลับ ไม่พักค้าง 3 วัน  ระหว่างวันที่ 11 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

แสดงความคิดเห็น