ปปส.ภาค 6 ขับเคลื่อนแก้ปัญหาพื้นที่ระบาดยาเสพติดระดับหมู่บ้านภาคเหนือตอนล่าง

สำนักงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 (ปปส.ภาค 6 )ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนแพร่ระบาดยา เสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.65  ที่โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก นายสราวุธ  ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส.ภาค 6 เป็นประธาน  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน การแพร่ระบาดยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

สำหรับการประชุมในครั้งนี้  เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านชุมชน ที่มีแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง  พร้อมจัดทำแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชนแพร่ระบาดยาเสพติดในระดับพื้นที่ ตามกรอบแนวนโยบายการใช้งบเงินอุดหนุน  เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลเมือง ประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัด ชมรมและสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกว่า 160 คน

นายสราวุธ  ภักดี กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาลที่ผ่านมา มุ่งเน้นลดผู้เสพรายใหม่ แก้ไขผู้เสพรายเก่า ด้วยการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน  โดยให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการของตนในทุกระดับ  ครอบคลุมทุกพื้นที่เป้าหมาย โดยภารกิจเร่งด่วนในมาตรการป้องกันยาเสพติด มุ่งเน้นส่งเสริมและเพิ่มบทบาทหมู่บ้าน ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เป็นกลไกสำคัญในการป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนแพร่ระบาดยาเสพติด ตามเป้าหมายของแผนระยะเร่งด่วน ทั่วประเทศมี จำนวน 12,335 แห่ง ซึ่งในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด มีจำนวน 327 แห่ง

ผอ. ปปส.ภาค 6 กล่าวอีกว่า การดำเนินงานตามนโยบาย โดยวิเคราะห์สภาพปัญหายาเสพติดของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชนต่างๆ และวางแผนการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่   ดังกล่าวจะประสบความสำเร็จได้นั้น ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน   ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน ต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง  จึงจะ ประสบผลสำเร็จ  ทั้งนี้ สำนักงาน ปปส. ภาค 6 ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชนแพร่ระบาดยาเสพติด  และร่วม  เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชน และสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด

แสดงความคิดเห็น