ประชาชนชี้ผลกระทบน้ำท่วมต่อคณะสมาชิกวุฒิสภา “บางระกำโมเดล” เป็นพื้นที่รับทุกข์ไร้การเยียวยา

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 66  ที่ศาลาอเนกประสงค์ บ้านวังเป็ด หมู่ที่ 2 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก  พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 และประธานคณะคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน นำคณะสมาชิกวุฒิสภา มีพลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ  รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง  นายชลิต แก้วจินดา รองประธานคณะกรรมการ คนที่สองนางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประทศ  พลเอก สำเริง ศิวาดำรงค์  พลเอก โปฎก บุนนาค นายทรงเดช เสมอคำ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ นายเฉลียว เกาะแก้ว นายจัตุรงค์ เสริมสุข   พลเอก ประสาท สุขเกษตร ว่าที่ ร.ต.วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์ วิโรน์ และนางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ  มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่บางระกำโมเดลเข้ารับฟังและชี้แจงปัญหาในพื้นที่แก่คณะ สว.

 

สำหรับ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับแล้วให้สอดคล้องกับหลักตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 77 พบปะประชาชนที่เกี่ยวข้องของอำเภอบางระกำ

ทั้งนี้นายวิบูลย์  ตั้งเกษมวิบูลย์ นายกเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ อ.บางระกำ  กล่าวว่า  ชาวบางระกำต้องเป็นผู้รับน้ำท่วมเอาไว้ในบางระกำโมเดล 2- 3 เดือน ปัจจุบันมีน้ำในอ่าง 12 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อป้องกันน้ำท่วมในพื้นตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ลงไป  แต่หน่วยงานรัฐให้ความสำคัญมากน้อย ตลอดเวลาที่ผ่านมาการชดเชยพื้นที่ทางการเกษตรกลับไม่ได้รับการช่วยเหลือเท่าที่ควร  ทั้งที่ประชาชนบางระกำเป็นผู้รับทุกข์ของคนส่วนมากเอาไว้เพียงแห่งเดียว  อยากจะให้รัฐบาลเข้ามาเยียวยาประชาชนมากว่าที่ผ่านมา

ต่อมาคณะ สว.ได้เดินทางไปบึงตะเคร็ง หมู่ที่  9 ต.บางระกำ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวตำบลบางระกำ  อ่างเก็บน้ำปัจจุบันมีน้ำในอ่าง 12 ล้านลูกบาศก์เมตร การสูบน้ำออกไปหล่อเลี้ยงพืชผลทางการเกษตร โดยการยืมเครื่องสูบน้ำจากชลประทาน แต่ต้องจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเอง ทำให้พืชผลทางการเกษตร มีต้นทุนการผลิต ราคาค่อนข้างสูง รวมทั้งผู้ที่อยู่อาศัยนอกเขตบางระกำโมเดล บางระกำโมเดลมีน้ำท่วม 2- 3 เดือน มีปัญหาน้ำท่วมทุกปี  นอกจากชาวบางระกำ รับแม่น้ำยมแล้วยังมีคลองน้ำที่เชื่อมจากแม่น้ำปิงเข้ามาในพื้นที่อีกด้วย

แสดงความคิดเห็น