กองทัพภาคที่ 3 จัดเสวนาโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง        

พิษณุโลกกองทัพภาคที่ 3 จัดเสวนาโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.66 ที่ห้องประชุมบันเทิงทัพ 1  ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  อ.เมือง จ.พิษณุโลก  โดยกองทัพภาคที่ 3 เปิดการเสวนาโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”  มี พลโท สุริยะ  เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน  พร้อมด้วย พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 พล.ต.ฤกษณะ ภู่ทอง ผบ.มทบ.39 หัวหน้าหน่วยงาน  ประชาชนรอบค่าย ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

ทั้งนี้ จากสถานการณ์ภัยแล้งของประเทศไทยในปัจจุบัน เนื่องจากฝนทิ้งช่วง อันส่งผลกระทบการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ของประชาชนในทุกพื้นที่ ผู้บัญชาการทหารบก จึงมีนโยบายดำเนินการโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2566 เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เป็นการบรรเทาช่วยเหลือประชาชน จากการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ในพื้นที่ต่างๆทั่วทั้งประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร  ได้จัดพิธีพร้อมกันทั่วทุกกองทัพภาค นอกจากนี้กองทัพภาคที่ 3  โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 มีการจัดกิจกรรมเสวนาร่วมกับ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 7 กำแพงเพชร คลังน้ำมัน ปตท.พิษณุโลก  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิษณุโลก  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก และหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก นอกจากการเสวนาหน่วยราชการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกแล้ว และยังได้จัดให้มีการเสวนาผ่านระบบ ZOOM ร่วมกับ 17 จังหวัดภาคเหนือ  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ทหาร) และศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 31 ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 310 อีกด้วย

แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า  เรื่องภัยแล้งเป็นเรื่องต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นลานินญา ที่โลกเราร้อนขึ้น มีความแล้งเพิ่มขึ้น มาถึงปีนี้ต้นไม้ใบหญ้าจะแห้งมาก ปัญหาการจัดไฟป่าหมอกควันตามมาเป็นเสต็ป  หน่วยงานคาดการว่าปัญหาจะเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่แล้ว  ฝนตกมากและสะสมน้ำมากพอสมควร เราจะน้ำไปช่วยความชุ่มชื้นได้อย่างไร ถ้าพี่น้องประชาชนมีพื้นที่กักเก็บ ทางเราจะไปช่วยในการลอกคูคลอง  แผนตั้งแต่พี่น้องประชาชนมาจนถึงแผนน้ำของชาติ ซึ่งจะประสนกันได้อย่างไร ตัวนั้นแหละที่เรากำลังพูดถึง เรากำลังมีภาคีเครือข่าย 1.พี่น้องที่ อปท. กำนันผู้ใหญ่บ้าน เป็นนายก อบต. เทศบาล  เทศบาลเมือง 2.ทรัพยากรน้ำ ทหาร ฝ่ายปกครอง พร้อมเครื่องไม้เครื่องมือที่จะไปช่วยได้ เราจะสานแหล่งน้ำที่ประชาชนต้องการมาถึงแผนน้ำของชาติได้อย่างไร เพื่อระงับภัยแล้งในโอกาสต่อๆไป ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ ถ้าเราสามารถคุยกันออกแผนตั้งแต่ต้นทาง  คือความต้องการของพี่น้องประชาชน ไปจนถึงปลายทางคือรัฐบาลที่จะช่วยสนับสนุนเรามีโอกาสสูงมาก ทางกองทัพภาคที่ 3 ได้พูดคุยกับผู้ว่าราชการ 17 จังหวัดภาคเหนือ พยายามที่จะสร้างโครงการ ตื่น ฟื้น คืน ชีวิต สัมพันธ์  คือนำความชุ่มชื้นกลับไปสู่ธรรมชาติให้ได้มากที่สุด  ในช่วงปีที่ผ่านมาเราไปสร้างชะลอน้ำกว่า 1,300 ฝาย สามารถนำน้ำไปช่วยเหลือได้กว่า 38,000 กว่าครอบครัว กว่า  15 ล้านลิตร ปีนี้คาดเราจะพยายามทำอย่างนั้น ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยว่า เมื่อน้ำขาดแคลนต้องช่วยใช้น้ำเราต้องรู้จักใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า และที่สำคัญควรจะเอื้อเฟื้อเผือแผ่ซึ่งกันและกัน

หากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ ประสบปัญหาภัยแล้ง และต้องการความช่วยเหลือ ขอให้ท่านได้กรุณาแจ้งข่าวสารได้ที่ หน่วยทหารใกล้บ้าน หรือศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 หมายเลขโทรศัพท์ 055-242859 เฟซบุ๊ก : ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 และเว็บไซต์ : กองทัพภาคที่ 3 (ทภ.3) http://army3.rta.mi.th/ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งเป็นการเร่งด่วนต่อไป

แสดงความคิดเห็น