งาน “เยือนแผ่นดิน ถิ่นสองแคว แลอดีต สู่ความเป็น SOFT POWER”

ที่บริเวณพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน “เยือนแผ่นดิน ถิ่นสองแคว แลอดีต สู่ความเป็น SOFT POWER” ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และหน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในจังหวัดพิษณุโลก โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นสื่อ และใช้อำเภอเป็นฐานการเรียนรู้ และเพื่อให้สถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก มีสื่อสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ตามหลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรการศึกษาระดับชาติ ตลอดจนมีสื่อการเรียนรู้ ในรูปแบบสื่อดิจิทัลออนไลน์

นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จะทำให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้รักษ์ และตระหนักในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง ภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อันเป็นมรดกของเรา ของชาติ พิษณุโลกเป็นเมืองแห่งพระพุทธชินราช พระพิมพ์นางพญา ซึ่งมีเพียงที่นี่ที่เดียว ไม่มีที่ไหน เมืองสองแควเป็นแผ่นดินแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นนักรบ มีพระปรีชาสามารถเก่งกล้า ปกป้องผืนแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานมาตราบทุกวันนี้ พวกเราทุกคนควรตระหนักและภาคภูมิใจ ดังนั้น การขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ “เยือนแผ่นดิน ถิ่นสองแคว แลอดีต สู่ความเป็น SOFT POWER” ในครั้งนี้ จะสร้างและหล่อหลอมให้นักเรียนได้เห็นถึงคุณค่าในประวัติศาสตร์ชาติไทย และในท้องถิ่นของจังหวัดพิษณุโลก ได้เป็นอย่างดี

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของจังหวัดพิษณุโลก ที่มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อันเป็นเอกลักษณ์ที่สอดประสานกับวิถีชีวิตความเป็นมาอย่างยาวนาน ของคนในท้องถิ่นเมืองสองแคว ในความร่วมมือของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1, เขต 2, เขต 3, ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก, สถานศึกษาในสังกัดการศึกษาพิเศษ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก หน่วยงาน/สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวนทั้งสิ้น กว่า 2,000 คน


//////////////////////////////

แสดงความคิดเห็น