พิษณุโลกเดินรณรงค์เชิดชูเกียรติ “วัน อสม.แห่งชาติ”

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 น.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 1,000 คน จัดกิจกรรมเดินรณรงค์สร้างสุขภาพ สร้างกระแสและปลูกจิตสำนึก “วัน อสม.แห่งชาติ” นำโดยนายธรรมรัตน์ เพชรรี สาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมด้วยนายอำเภอเมืองพิษณุโลก รองแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำ ท้องถิ่น และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

โดยขบวนได้เคลื่อนจากหน้าพระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร(วัดใหญ่) มาตามถนนพุทธบูชา ข้ามสะพานพระราชวังจันทน์มายังบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วัน อสม.แห่งชาติ”กล่าวยกย่องเชิดชูเกียรติ คุณงามความดีของอาสาสมัครสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในชุมชนด้วย ความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมมา โดยตลอด อีกทั้งกิจกรรมรณรงค์ที่เกิดขึ้น ยังเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงทาง สังคมในประเด็นต่างๆ สร้างความตระหนัก โน้มน้าวใจ และกระตุ้นให้ประชาชน ได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติ หรือพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ เพื่อเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และเผยแพร่ผลงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน อีกทั้งสร้างขวัญกำลังใจ อสม.เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และความสามัคคีในหมู่คณะ

แสดงความคิดเห็น