เทศบาลตำบลบ้านคลอง จัด โครงการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นางนภาพร ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ตามนโยบายพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชนในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น เพื่อเป็นการยกระดับขีดความ สามารถของพนักงานเทศบาลพื้นที่อันจะส่งผลดีต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเป็นการฝึกอบรมทบทวนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดับเพลิง การอพยพหนีไฟที่ถูกต้องให้กับพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลในพื้นที่มีความปลอดภัยจากเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ ซึ่งมีวิทยากรจากเครือข่าย MOU มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ

นอกจากนี้ ทางเทศบาลตำบลบ้านคลอง มีการจำลองสถานการณ์เหตุไฟไหม้ภายในสำนักงาน และมีการเข้าระงับเหตุโดยจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านคลอง พร้อมสาธิตการวิธีการใช้ถังดับเพลิงและการดับเพลิงในกรณีต่าง ๆ และวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

////////

 

แสดงความคิดเห็น