กิจกรรมดีๆ นครพิษณุโลก จัดโครงการพัฒนาองค์กรสร้างสุข  

 

วันนี้ ( 23 มี.ค.) เทศบาลนครพิษณุโลก นำโดยนางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาองค์กรสร้างสุข ขึ้นให้กับข้าราชการ พนักงาน ของเทศบาลนครพิษณุโลก  โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนภายในองค์กรให้มีความสุข   ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ลดความตึงเครียด ลดความขัดแย้ง และเมื่อบุคลากรในองค์กรมีความสุข จะทำให้งานที่ได้รับมอบหมาย มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อความรัก ความสามัคคีในองค์กร นำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด   ต่อประชาชนอย่างแท้จริง

นางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสารทุกวันนี้ ทำให้โลกแคบลง    สิ่งเหล่านี้ล้วนนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายต่อองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานหรือการปฏิบัติงานภายในองค์กร บุคลากรจึงต้องปรับตัว   ให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เผชิญอยู่ และที่จะเข้ามาในอนาคต  อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   องค์กรจึงจำเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างความเข้มแข็งในการทำงาน บุคลากรในองค์กรต้องมีการพัฒนาความรู้ เพื่อให้เป็นองค์กร   แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ  และแนวทางหนึ่งในการบริหารจัดการองค์กรให้มีความสุขอย่างยั่งยืน    คือการสร้างทัศนคติบวกต่อมุมมอง การอยู่ร่วมกัน การรับผิดชอบต่อภาระงานในหน้าที่ขององค์กร และมีการเรียนรู้ อย่างมืออาชีพในการปฏิบัติงาน    ได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ  อีกทั้งเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันทางสังคม ลดความเครียด จนเกิดปัญหาความรุนแรงทางสังคมได้

////////////

แสดงความคิดเห็น