คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันนี้ (๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖) ที่ห้องบุษราคัม โรงแรมไพลิน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ประจันบาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ แก้นิสิต ชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5 ที่จบจากการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต่างๆ  จำนวน 700 คน

ในการนี้ ได้เชิญ ดร. ลือชัย  ชูนาคา รองศึกษาธิการภาค 17 ปฏิบัติราชการศึกษาธิการภาค 18 และ ดร.พันธุ์ทิพย์ ลิมปะพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก บรรยายพิเศษและร่วมเสวนา เรื่อง “ครูพันธุ์ใหม่กับการขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพครู” แก่นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ตามโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นำเสนอผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รวมทั้งเป็นการแนะแนวเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพและแนวทางในการศึกษาต่อในอนาคต

.

แสดงความคิดเห็น