สทนช.จัดประชุมรับฟังร่างผังน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน

พิษณุโลก สทนช. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 นำเสนอร่างผังน้ำครั้งที่ 2 พื้นที่ลุ่มน้ำน่าน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2566

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 มีนาคม 2566  ที่โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์  อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายไพฑูรย์ ศรีมุก รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 นำเสนอร่างผังน้ำครั้งที่ 2 พื้นที่ลุ่มน้ำน่าน ซึ่งทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาจัดขึ้น .  เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประกอบด้วยคณะกรรมการลุ่มน้ำ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมราว 180 คน

นายเลิศพันธ์ สุขยิรัญ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการลุ่มน้ำ 1 ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า  พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 มาตรา 23 ระบุให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีหน้าที่จัดทำผังน้ำเสนอ กนช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 17 (5) และผังน้ำมีเจตนารมณ์เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่ในระบบทางน้ำตามผังน้ำจะต้องไม่ก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนทางน้ำหรือกระแสน้ำหรือสิ่งกีดขวางทางไหลของน้ำ อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม โดยมาตรา 56 ให้อำนาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย ดังนั้น ผังน้ำ จะไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการให้หรือห้ามโดยตรง แต่จะใช้เป็นแนวทางให้หน่วยงานบังคับใช้ นำไปปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของผังเมือง

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา สทนช. ได้ดำเนินการจัดทำร่างผังน้ำครั้งที่ 1 และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน จำนวน 3 เวที ในช่วงวันที่ 18-19 ตุลาคม 2565 ซึ่งมีผู้ร่วมประชุมจำนวน 465 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการลุ่มน้ำน่านจำนวน 23 คน หน่วยงานของรัฐจำนวน 100 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 201 คน และประชาชนที่เกี่ยวข้องจำนวน 141 คน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมดังกล่าวได้ถูกนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาและจัดทำร่างผังน้ำ ครั้งที่ 2 มารับฟังความคิดเห็นอีกครั้งในวันนี้

“ผลการวิเคราะห์และจัดทำร่างผังน้ำ ครั้งที่ 2 ลุ่มน้ำน่าน พบว่ามีพื้นที่อยู่ในรหัสโซนผังน้ำ 2,692,445 ไร่ จำแนกเป็นพื้นที่ทางน้ำหลาก 2,652,594 ไร่ และพื้นที่น้ำนอง 39,851 ไร่ พื้นที่เหล่านี้จะมีข้อเสนอแนะการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผังน้ำที่ต้องการให้การบริหารทรัพยากรน้ำของประเทศเกิดเอกภาพและเป็นระบบ จึงจำเป็นต้องมีการวางผังทางน้ำและทิศทางการไหลของทางน้ำทั้งระบบขึ้นมาก่อน ซึ่งการวางผังน้ำดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบาย แผนแม่บท และแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำ อีกทั้งผังน้ำดังกล่าว จะนำไปเชื่อมโยงกับผังเมืองตามกฎหมายว่าด้วยผังเมือง เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนด การใช้ประโยชน์ที่ดินและการใช้ประโยชน์เหล่งน้ำในภาพรวมของประเทศให้เกิดประสานสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบต่อไปได้ โดยการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่ในระบบทางน้ำตามผังน้ำจะต้องไม่ก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนทางน้ำหรือกระแสน้ำหรือสิ่งกีดขวางการไหลของน้ำในระบบทางน้ำ อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม”

ผลจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ สทนช.จะรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ไปปรับปรุงผังน้ำและรายการประกอบผังน้ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาพื้นที่มิให้เกิดการกีดขวางทางน้ำในอนาคต ซึ่งการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำน่านจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2566

แสดงความคิดเห็น