ไหว้ครูดนตรีพื้นบ้านมังคละ ประจำปี 2566

พิษณุโลก ชมรมอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านมังคละพิษณุโลก จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไหว้ครูดนตรีพื้นบ้านมังคละ ประจำปี 2566 มีเยาวชนรุ่นหลัง ที่ต้องการสืบสานดนตรีมังคละศิลปะพื้นบ้าน มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก พร้อมยึดแบบไหว้ครูดั้งเดิมเจิมด้วยการตกเงินทอง พร้อมประยุกต์ท่ารำดนตรีมังคละใหม่ เข้ากับ รำมวยไทย

ที่ชมรมอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านมังคละพิษณุโลก หมู่ที่ 4 ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่เป็นแหล่งสร้างกลองมังคละ และเครื่องดนตรีไทยพื้นบ้านด้วยฝีมือแท้ ๆ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้สนใจ เรืออากาศตรี ประโยชน์ ลูกพลับ ประธานชมรม อนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านมังคละพิษณุโลก ได้เป็นประธานในโครงการสืบสานวัฒนธรรมไหว้ครูดนตรีพื้นบ้านมังคละ ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง สภาวัฒนธรรมตำบลจอมทอง และชาวตำบลจอมทอง รวมทั้งเครือข่ายดนตรีมังคละโดยพร้อมใจกันรำถวายมือ และเล่นดนตรีมังคละถวายครู อย่างไพเราะ และสวยงามอย่างมาก ทั้งรุ่นใหญ่สูงอายุ และรุ่นเล็ก โดยใช้การรำที่มีแนวคิดประดิษฐ์ท่ารำ ไปเป็นรูปแบบใหม่ และทันสมัย แต่อาศัยอัตลักษณ์เดิมเข้าไว้ ด้วยการรำมังคละรวมกับการรำมวยไทยเข้าด้วยกัน ซึ่งนำเสนอจาก มังคละมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม สืบสาน พัฒนาดนตรีมังคละ อันเป็นอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก ให้ดำรงคงอยู่ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่อนุชนรุ่นหลัง ผู้สนใจในดนตรีพื้นบ้านมังคละได้เรียนรู้ ศึกษา และสืบทอดต่อไปในอนาคตตลอดจนได้จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูมังคละ อันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีงาม และเปิดโอกาสให้ลูกศิษย์ของครูมังคละทั้งจังหวัดพิษณุโลกได้มีโอกาสพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยมีครู อาจารย์ นักเรียน และประชาชนที่สนใจดนตรีพื้นบ้านมังคละในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีเจิมแป้งตกเงินทอง แบบโบราณ พิธีจับมือสอน รับพรครู ที่มาสอนสั่งให้คนรุ่นหลังที่มีสนใจในดนตรีไทย

 

แสดงความคิดเห็น