ท่าอากาศยานพิษณุโลก ซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีอากาศยานประสบอุบัติเหตุไฟไหม้

เมื่อเวลา 12.00 น.วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ ท่าอากาศยานพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางรุจาภา หอมจันทร์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานพิษณุโลก บูรณาการร่วมกับหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินของสนามบิน ประจำปี 2566 แบบเต็มรูปแบบ มีการจำลองสถานการณ์ การซักซ้อมกระบวนการปฏิบัติการฉุกเฉินเสมือนจริง กรณีอากาศยานประสบเหตุ มีผู้เสียชีวิต 5 ราย และได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยมาตรฐาน คู่มือการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ พ.ศ. 2562 และเพื่อจัดการฝึกอบรมและเตรียมการด้านอื่นๆ ในการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน และให้สอดคล้องกับมาตรฐานและคำแนะนำในการปฏิบัติขององค์การ การบินพลเรือนระหว่างประเทศ

โดยโครงการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน และแผนเผชิญเหตุท่าอากาศยานเต็มรูปแบบประจำปี 2566 ของท่าอากาศยานพิษณุโลก เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยฉบับที่ 37 ที่กำหนดให้สนามบินต้องดำเนินการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินของสนามบินเต็มรูปแบบ ทุก 2 ปี เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในกรณีต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เป็นแนวทางในการปฏิบัติหากเกิดเหตุการณ์จริง และสามารถนำแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ทั้งนี้การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุท่าอากาศยานพิษณุโลก เต็มรูปแบบ ประจำปี 2566 ที่จัดขึ้นผ่านการจำลองสถานการณ์ อากาศยานประสบอุบัติเหตุภายในท่าอากาศยาน ซึ่งในการฝึกซ้อมจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมบูรณาการ การทำงานร่วมกัน เช่น หน่วยสนับสนุนด้านการดับเพลิง หน่วยกู้ชีพกู้ภัย หน่วยทางการแพทย์ หน่วยทางด้านพิสูจน์หลักฐาน หน่วยทหารและตำรวจ และหน่วยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่

โดยการฝึกซ้อมเป็นไปตามแผน เจ้าหน้าที่สามารถเข้าแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ท่าอากาศยานในสังกัดได้มีการฝึกซ้อมย่อย สำหรับแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุภายในท่าอากาศยานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ได้ทบทวนความรู้ ทักษะการทำงาน สามารถเตรียมพร้อมรองรับหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงฝึกความชำนาญเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน การวางแผน การควบคุมและสั่งการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตลอดจนทดสอบขีดความสามารถของอุปกรณ์เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย การดับเพลิงและกู้ภัย เครือข่ายการติดต่อสื่อสารและประสานงาน

อย่างไรก็ตามท่าอากาศยานพิษณุโลก ได้มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สายการบิน ผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการ โดยยึดหลักในการดูแลรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญ

////////////////////

 

แสดงความคิดเห็น