kick of ลดอุบัติเหตุทางถนนสวมหมวกนิรภัย 100%

พิษณุโลก  อำเภอเมืองพิษณุโลก kick of ลดอุบัติเหตุทางถนนป้องกันอุบัติภัยเน้นสวมหมวกนิรภัย 100% เตรียมความพร้อมรับเทศกาลปีใหม่ 2567

เมื่อเวลา 08.30 น วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอเมืองพิษณุโลก / ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณการดำเนินงานความปลอดภัยทางถนน และเปิดโครงการ kick off ลดอุบัติเหตุทางถนนป้องกันอุบัติภัย เน้นสวมหมวกนิรภัย 100% เตรียมความพร้อมรับเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ชมรม อสม. ชมรมสตรี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) และประชาชนชาวอำเภอเมืองพิษณุโลกเข้าร่วมโครงการกว่า 700 คน

นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอเมืองพิษณุโลก / ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อำเภอเมืองพิษณุโลก เปิดเผยว่า การจัดโครงการ king of ลดอุบัติเหตุทางถนนป้องกันอุบัติภัย เน้นสวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อเตรียมความพร้อมเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรและระเบียบกฎหมาย มาตรการในการใช้รถใช้ถนน พร้อมส่งเสริมให้ประชาชน ผู้ขับขี่มีจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรม อสม.ชมรมสตรี ประชาชนเข้าร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% โดยพร้อมเพียงซึ่งเป็นการร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนนทั้งอำเภอเมืองพิษณุโลก ภายใต้ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

โดยเน้นการปฏิบัติตามกฎจราจร และระเบียบกฎหมายในการใช้รถใช้ถนน เช่น ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร/ไม่ขับย้อนศร คาดเข็มขัดนิรภัย/พกใบขับขี่/ไม่แซงในที่คับขัน เมาไม่ขับ/สวมหมวกนิรภัย/ไม่ดัดแปลงมอเตอร์ไซค์/ไม่ใช้มือถือขณะขับขี่ ซึ่งเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนรวมถึงร่วมกันสร้างความปลอดภัยทางถนนได้เป็นอย่างดี พร้อมกับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขต อ.เมืองพิษณุโลก กลับไปรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% โดยพร้อมเพียงซึ่งเป็นการร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนนทั้งอำเภอเมืองพิษณุโลก ภายใต้ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ต่อไป

แสดงความคิดเห็น