สร้างอาชีพตรวจสภาพรถให้ทหาร ก่อนปลดประจำการ

พิษณุโลก  กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกรมการขนส่งทางบก และวิทยาลัยสารพัดช่าง  พร้อมด้วยชมรมตรวจสภาพรถ จังหวัดพิษณุโลก จัดทำโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ (ช่าง ตรอ.) ให้กับพลทหารก่อนปลดประจำการ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีอย่างยั่งยืน  เมื่อจบหลักสูตรจากโครงการ  มีงานทำทันที  ค่าตอบแทน 350 – 450 บาท/วัน

วันที่ 7 มีนาคม 2567 ณ สโมสรบันเทิงทัพ  ค่ายสมเด็จพระนรเศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการฝึกอาชีพเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถสำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2567-2569   โดยมี นายเสกสม  อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และ พล.ท. ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย นายพินิจ บุญโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วย นายเทวรัตน์  วงศ์วาสน์ ประธานชมรมตรวจสภาพรถพิษณุโลก เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว   มีนายสุรชัย ทับยา ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก และ พล.ต.สมบัติ บุญกอแก้ว เสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3 ลงนามเป็นพยาน

ทั้งนี้ นายเสกสม  อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้ทับทราบปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ ของ สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ซึ่งสอดคลองกับที่ นายเทวรัตน์  วงศ์วาสน์ ประธานชมรมตรวจสภาพรถพิษณุโลก ได้ให้ข้อมูลว่า ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ หรือ ช่าง ตรอ. หลายพื้นที่ขาดแคลนจริง เนื่องจากในตำแหน่งดังกล่าว จะต้องมีคุณสมบัติ  จบ ปวช. หรือเทียบเท่า ขึ้นไป ในสาขา ช่างยนต์  ช่างกล และต้องผ่านการอบรม และทดสอบ จากกรมการขนส่งทางบก ดังนั้นเมื่อกองทัพภาคที่ 3 มีนโยบายเกี่ยวกับการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการ ก่อนปลดประจำการ ทางกรมการขนส่งทางบก ได้เล็งเห็นว่าอาชีพเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ หรือ ช่าง ตรอ.เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสม และสามารถสร้างเป็นอาชีพให้ทหารกองประจำการ เมื่อปลดประจำการได้ จึงได้จัดทำความร่วมมือระหว่างกรมการขนส่งทางบก กองทัพภาคที่ 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

นอกจากนี้ นายเทวรัตน์  วงศ์วาสน์ ประธานชมรมตรวจสภาพรถพิษณุโลก ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สถานตรวจสภาพรถเอกชน หลายแห่ง พร้อมรับทหารกองประจำการ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากโครงการนี้ เข้าร่วมทำงานทันที โดยมีการเสนออัตราค่าจ้าง  สำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก  เริ่มต้นที่วันละ 450 บาท ส่วนผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม จากโครงการ แต่ยังไม่มีใบอนุญาต จะได้รับอัตราค่าจ้างเริ่มต้นที่วันละ 350 บาท

 

พล.ท. ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า ทางกองทัพภาคที่ 3 เป็นพื้นที่นำร่อง หลังจากสำรวจทหารกองประจำการ  ว่าต้องการฝึกอาชีพอะไร ทางกองทัพภาคที่ 3 ก็จะจัดขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมฝึกอาชีพให้ เพื่อให้มีอาชีพติดตัวก่อนปลดประจำการ หลังจากดำเนินการพื้นที่ จ.พิษณุโลก ก็จะสำรวจความต้องการทหารหน่วยต่างๆในพื้นที่ทางภาคเหนือต่อไป

แสดงความคิดเห็น