พิษณุโลกเปิดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.67 ที่อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก  นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (care giver) 420 ชั่วโมง และการปฐมนิเทศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้ที่เคยริเริ่มโครงการดังกล่าวจนประสบผลสำเร็จมาก่อนหน้านี้เข้าร่วมในพิธีด้วย

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 9 กล่าวรายงานว่า เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมมีทักษะการดูแลผู้สูงอายุสามารถนำไปอยู่ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุในสถานที่จริง อีกทั้งผู้สูงอายุได้รับการดูแลและการบริบาลที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐาน ตลอดจนสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมให้สามารถสร้างรายได้ในการเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว

สำหรับโครงการดังกล่าวดำเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างจังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และโรงพยาบาลพิษณุเวชพิษณุโลก

ในโอกาสนี้นายจุติ ไกรฤกษ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบของที่ระลึกแก่หน่วยงานที่เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออีกด้วย

แสดงความคิดเห็น