เภสัช มน. จัดโครงการรับยามือสอง ส่งต่อโรงพยาบาลห่างไกล

พิษณุโลก  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมรับยาเหลือใช้ หรือ ยามือสอง ตามบ้านเรือน มากว่า  4 ปี ได้ยากว่า 6 ล้านเม็ด คัดแยกยาที่มีประสิทธิภาพและใช้ได้กว่า  3 ล้านเม็ด สามารถประหยัดงบประมาณได้ถึง 4 ล้านบาท

ดร.เภสัชกร ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง หัวหน้าโครงการ  กล่าวว่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมการจัดการปัญหายาเหลือใช้ในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างเป็นระบบ อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า  4 แล้ว เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ทุกท่านตระหนักถึงปัญหายาเหลือใช้ในครัวเรือน แม้ว่าสาเหตุของการเกิดยาเหลือใช้อาจมาจากพฤติกรรมของผู้ป่วย ที่ลืมรับประทานยา รับประทานยาผิด หยุดรับประทานยา หรือมีสาเหตุจากบุคลากรทางการแพทย์จ่ายยาเกิน ปรับเปลี่ยนการรักษา ฯลฯ ซึ่งปัญหายาเหลือใช้ดังกล่าวทำให้เกิดผลกระทบตามมา เช่น เกิดการปนเปื้อนของยาในสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในดินหรือแหล่งน้ำจากการกำจัดยาที่ผิดวิธี ด้านสุขภาพ เกิดการใช้ยาไม่ตรงกับ ข้อบ่งใช้หรือได้รับยาในปริมาณที่ไม่เหมาะสม ด้านงบประมาณ ทำให้เกิดรายจ่ายด้านสุขภาพที่สูงขึ้น

 

กิจกรรมนี้สอดคล้องกับพันธกิจในการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยหล่อหลอมให้นิสิตได้ฝึกคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ รู้จักการทำงานร่วมกันกับคนในชุมชน ได้เล็งเห็น ถึงความสำคัญของวิชาชีพเภสัชศาสตร์ต่อการจัดการปัญหายาเหลือใช้ในชุมชน อันจะนำไปสู่การจัดการยาเหลือใช้ ที่เป็นต้นแบบสามารถนำไปต่อยอดใช้ในระดับอำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ โดยในระยะเวลา   4 ปี ที่ดำเนินกิจกรรมรับยามือสองหรือยาเหลือใช้ ตามบ้านเรือนประชาชนในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร และชุมชนต่างๆทั่ว ก็สามารถได้ยามากถึง 6 ล้านเม็ด และ 1 แสนหน่วย ที่เป็นยาน้ำ ยาฉีดยาสูดพ่น ยาแผ่นแปะ เป็นต้น โดยยา 6 ล้านเม็ดนี้ ส่วนเป็นยาสามัญประจำบ้าน โรคติดต่อที่ไม่เรื้อรัง อาทิ โรคเบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ

โดยยาทั้งหมด 6 ล้านเม็ดนั้น ก็ได้นำมาคัดแยกยาที่ยังมีคุณภาพ นำไปส่งต่อให้กับผู้ป่วย ได้ถึงกว่า  3 ล้านเม็ด สามารถประหยัดงบประมาณ มูลค่ากว่า 4 ล้านบาท โดยยาดังกล่าว ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้นำไปมอบให้กับโรงพยาลที่อยู่ห่างไกล โดยที่ โรงพยาบาลอุ้มผาง โรงพยาลพบพระ โรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยาบาลสามเงา  จ.ตาก ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลจากสถานพยาบาล ซึ่งโครงการดังกล่าวถือว่าประสบสำเร็จ ที่สามารถช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนและต้องการยานำไปใช้ได้จริง

ขอเชิญชวนท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการยาเหลือใช้อย่างเป็นระบบ กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการคืนยาเหลือใช้ มาส่งที่ร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือ สอบถามได้ที่ 055963747 , 0947091054

//////////

 

แสดงความคิดเห็น