ยุติธรรมพิษณุโลกเตรียมจัดโครงการ”มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม จังหวัดพิษณุโลก”  1 ก.ค. นี้

วันที่ 17 มิถุนายน 67 ที่โรงแรมดิอิมพีเรียล แอนด์คอนเวนซันเซ็นเตอร์ พิษณุโลก นายนิรัต นิรัติศัยโสภิญ ผู้อำนวยการสำนักงายยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก และร้อยตำรวจตรีหญิงวรางคณา ขุนเณรพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลกได้แถลงมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม จังหวัดพิษณุโลก ว่า ด้วยจังหวัดพิษณุโลกได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ใขปัญหาความเดือดร้อน ด้านความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ซึ่งปัญหาหนี้สินครัวเรือนเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ด้วยตนเอง ทำให้บางครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นก็สายเกินที่จะแก้ไขได้ จังหวัดพิษณุโลก จึงได้ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม โดยจัดโครงการ “มหกรรมเก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ณ หอประชุมตรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชอัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ให้พ้นจากปัญหาหนี้สินครัวเรือน

โดยมีสถาบันการเงินและหน่วยงานที่ยืนยันเข้าร่วมมหกรรมดังกล่าว ดังนี้ 1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยประโยชน์ที่ลูกหนี้ กยศ. จะได้รับจากการเข้าร่วม มหกรรมนี้คือ กยศ. จะมารับลงทะเบียนลูกหนี้ กยศ. ที่ผิดนัดชำระหนี้จะทำให้ไม่ถูกฟ้องบังคับคดี หรือพิจารณา ปลดผู้ค้ำประกันหากเข้าเงื่อนไขของ กยศ. 2. ธนาคารออมสิน ยินดีร่วมปรับปรุงโครงสร้างหนี้ก่อนฟ้องและหลังฟ้อง 3. ธนาคารกรุงไทย ยินดีร่วมปรับปรุงโครงสร้างหนี้ก่อนฟ้องและหลังฟ้อง 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร (ธกส.) ยินดีร่วมปรับปรุงโครงสร้างหนี้ก่อนฟ้องและหลังฟ้อง 5. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ยินดีร่วมปรับปรุงโครงสร้างหนี้ก่อนฟ้องและหลังฟ้อง 6. บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ยินดีร่วมปรับปรุงโครงสร้างหนี้ก่อนฟ้องและหลังฟ้อง 7. บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด และบริษัทในครือ ยินดีร่วมปรับปรุงโครงสร้างหนี้ก่อนฟ้องและหลังฟ้อง 8. บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ยินดีร่วมปรับปรุงโครงสร้างหนี้ก่อนฟ้องและหลังฟ้อง

ซึ่งประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับคือการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้ที่ลูกหนี้มีความพึงพอใจและมีความสามารถเพียงพอที่จะชำระได้โดยไม่เป็นภาระหนักเกินสมควร ด้วยวิธีการไกล่เกลี่ย ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนจังหวัดพิษณุโลกมีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบตามนโยบายของรัฐบาลด้วยอีกทางหนึ่ง

จึงขอเชิญชวนผู้เป็นหนี้สินที่ประสงค์ไกล่เกลี่ยหนี้ เข้ารวมกิจกรรมมหกรรมแก้หนี้ฯ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น