เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ชาวจังหวัดพิษณุโลกร่วมใจเดินรณรงค์ รวมพลังไทย สร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อเวลา 09:30 น วันที่ 26 มิถุนายน 2567 สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครพิษณุโลก นายพชรเสฏฐ์ บุญศิริสาริศา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมี นายนิสิต สวัสดิเทพ ปลัดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นิสิต นักศึกษา ประชาชน กว่า 1,000 คนร่วมกิจกรรม

องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน และประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อต่อต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก รวมทั้งให้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคโดยเฉพาะประชาชนทุกคนที่มีบทบาทสำคัญในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส และร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

กิจกรรมประกอบด้วยการประกาศเกียรติคุณให้แก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับอำเภอดีเด่น มอบประกาศกิตติคุณให้แก่สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน จัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ มอบประกาศกิตติคุณให้สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว มอบประกาศกิตติคุณ TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านการประกวดระดับภาคเหนือ และระดับประเทศ และการเดินรณรงค์ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา กว่า 1,000 คน

แสดงความคิดเห็น