ภาคเอกชนค้านขึ้นค่าแรง 400 บาท

พิษณุโลก  ภาคเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก คัดค้านนโยบายรัฐบาลขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท รวมตัวเข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าฯพิษณุโลก ชี้ผลเสียมากกว่าได้ กระทบหลายด้าน

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ที่หน้าห้องผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ภาคเอกชนของจังหวัดพิษณุโลก โดย สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก,สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวพิษณุโลกและสมาคมเครือข่ายไมซ์ภาคเหนือตอนล่าง ในฐานะตัวแทนของสถานประกอบการทุกขนาดและทุกประเภทกิจการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก คัดค้านนโยบายรัฐในการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ 400 บาท

โดยมีนายเกริกศักดิ์  งามวิลาศ ประธานสมาคมธนาคารไทย จังหวัดพิษณุโลก /ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร) จังหวัดพิษณุโลก นางสาวพญา ธาราวุฒิ  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดพิษณุโลก นายปกรณ์ ด่านสีทอง ประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก พร้อมสมาชิกจำนวน 8 คน เดินทาง มายื่นหนังสือ เปิดผนึก เรื่องคัดค้านการพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ  สืบเนื่องจากการพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 400 บาทเท่ากันทั่วประเทศของภาครัฐ  ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก บริเวณ หน้าห้องผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ต่อมานายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เดินทาง มารับหนังสือ จากนายเกริกศักดิ์  งามวิลาศตัวแทน  กลุ่มฯ และมอบหมายให้นางสาววิริยาภรณ์ เปรมโพธิ์ แรงงานจังหวัดพิษณุโลกดำเนินการในการพิจารณาไตรภาคีของจังหวัดพิษณุโลกต่อไป

นางสาวพญา ธาราวุฒิ  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจและภาระต้นทุน: การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 400 บาทเท่ากันทั่วประเทศ ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบริบทของแต่ละจังหวัด ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในด้านค่าครองชีพ ระดับราคาสินค้าและบริการ ตลอดจนศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่ การปรับขึ้นค่าจ้างที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยเหล่านี้ เป็นการเพิ่มภาระต้นทุนแก่ผู้ประกอบการอย่างไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งรัฐเองก็เห็นว่าเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  ผลกระทบต่อการจ้างงานและการลงทุน  การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำอย่างก้าวกระโดด ย่อมต้องส่งผลกระทบต่อการจ้างงานในภาพรวม โดยอาจทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องลดจำนวนพนักงาน ลดกำลังการผลิต หรือชะลอการลงทุน เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินของธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว ผลกระทบต่อค่าครองชีพ การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทุกครั้งที่ผ่านมา ราคาสินค้าและบริการที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพโดยรวมที่สูงขึ้นของประชาชนทุกกลุ่มชั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีรายได้น้อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และผู้ประกอบอาชีพอิสระขนาดเล็ก ที่ไม่ได้รับผลประโยชน์ที่เป็นสัดส่วนเมื่อเทียบกับค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น  การปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำซ้ำซ้อน ในปี 2567 นี้มีการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำมาแล้วถึงสองครั้ง การปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอีกครั้งในเวลาอันใกล้นี้ด้วยอัตรานี้ จะมีผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการอย่างแน่นอน

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก เผยต่อว่า เรามีภาคีสามฝ่ายอยู่แล้ว มีหลักเกณฑ์การคำนวณในการพิจารณาขึ้นค่าแรงอยู่แล้ว ค่าแรง 400 บาท เป็นไปตามนโยบายหาเสียงของรัฐบาล ต้องขอร้องฝ่ายการเมือง รัฐบาล อย่านำนโยบายหาเสียงขึ้นค่าแรง 400 บาท จะสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศไทย ภาครัฐควรสร้างสมดุลด้านรายได้และค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพให้กับแรงงาน เพื่อสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำ คณะกรรมการค่าจ้าง รวมถึงกรรมการจากฝ่ายราชการ ควรตระหนักถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยปราศจากการแทรกแซงใดๆ เพื่อธำรงไว้ซึ่งความเป็นนิติรัฐของประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการค่าจ้าง จะพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าว เพื่อให้การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

…………………………………

แสดงความคิดเห็น