ทกจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านอาหารเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค พิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของมาตรฐานอาหารเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งจัดโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวว่า จ.พิษณุโลก นับว่าเป็นจังหวัดที่มีจุดแข็งเรื่องของการท่องเที่ยว และเมนูอาหาร เรามีต้นทุนเรื่องความหลากหลายของอาหารของในเมืองพิษณุโลกเราสามารถนำมารังสรรค์เป็นเมนูต่างๆ เพื่อเป็นจุดดึงดูดเสริมกับเรื่องของการท่องเที่ยวได้ แต่ประเด็นก็คือว่าหากเราไม่มีการพบปะพูดคุยหรือว่างแนวทางร่วมกันมันก็เป็นการต่างคนต่างทำ สิ่งดีๆเหล่านี้ จุดแข็งเหล่านี้เราอยากให้มันมาร่วมกันให้เป็นพลังที่สำคัญในการเป็นจุดดึงดูดการท่องเที่ยวในพื้นที่

พิษณุโลกเป็นเมืองเก่ามีร้านอาหารต่างๆ หรือว่าผู้ที่มีฝีมือในการประกอบอาหารมากมาย สัญลักษณ์ของเมืองก็เป็นเรื่องของอาหาร ซึ่งวันนี้เป็นเรื่องของการนำกล้วยตาก และหมี่ซั่วมาใช้ในการปรุงอาหาร รังสรรค์ไปในรูปแบบต่างๆ ซึ่งหากผู้ประกอบการร้านอาหาร ได้มาคุยกัน วางแนวทางร่วมกัน เราสามารถใช้อาหารในการพัฒนาการท่องเที่ยวกันอย่างไร นี่คือโจทย์ที่เราต้องหาคำตอบร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้นับเป็นการริเริ่มที่ดีทำให้กลุ่มผู้ประกอบการได้มองเห็นความสำคัญของการทำให้จุดแข็งในเรื่องของอาหารของเรากลายเป็นจุดดึงดูดในเรื่องของการท่องเที่ยวได้

นางปริษา  ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม Soft Power ด้านอาหาร ให้เป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก สร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของมาตรฐานอาหารเพื่อการท่องเที่ยว พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการร้านอาหารในการให้บริการกับนักท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวและการบริโภค กระจายรายได้สู่ชุมชนและภาคการท่องเที่ยว เพื่อสร้างเครือข่ายและขยายความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดพิษณุโลกให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

โดยกิจกรรมในวันนี้ มีผู้ประกอบการร้านอาหาร 75 คน ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องจำนวน 5 คน ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของอาหารเพื่อการท่องเที่ยวทั้งในส่วนของ THAI SELECTของกระทรวงพาณิชย์ เมนูชูสุขภาพของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มาตรฐานอาหารและเครื่องดื่ม และการจัดการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการเพื่อรองรับการท่องเที่ยว จากวิทยากรที่มีความรู้ประสบการณ์มายาวนาน โดยนายสมเจตน์ เขื่อนคำ (เชฟอู๋) การคิดค้นเมนูอาหารคาวหวาน พร้อมการสาธิต ซึ่งเน้นการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นของจังหวัดพิษณุโลก ที่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรม สามารถนำไปใช้ได้  โดยนายปัญญาพัฒน์  แสงจันทร์ (เชฟโอม) และความรู้เกี่ยวกับการตลาดบริการและการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องสำหรับร้านอาหาร การสร้าง แบรนด์และการสื่อสารการตลาด เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปต่อยอดนำไปสู่การประชาสัมพันธ์เผยแพร่เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจะช่วยพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร เพิ่มมูลค่าทางด้านการท่องเที่ยว สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อการท่องเที่ยว สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลต่อไป

โดยในวันนี้เชฟอู๋ และเชฟโอม ได้สาธิตการปรุงเมนูอาหารคาวหวาน ที่ใช้วัตถุดิบใน จ.พิษณุโลก อย่างเมนู ปอเปี๊ยะหมี่ซั่ว ที่เป็นเมนูอาหารที่ใช้เส้นหมี่ซั่ว ของขึ้นชื่อของ จ.พิษณุโลก และเมนูคาราเมลกล้วยตากครัมเบล ที่ใช้วัตถุดิบเป็นกล้วยตาก ของ จ.พิษณุโลกเช่นกัน ให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมชิม ซึ่งทั้ง 2 เมนู นี้มีกรรมวิธีการปรุงอาหาร และขั้นตอนการทำอย่างละเอียด ที่ผู้เข้าร่วมการอบรม สามารถนำไปต่อยอด ประกอบเป็นอาชีพ หรือหารายได้เสริมได้ต่อไป

////////////////////////

 

แสดงความคิดเห็น