โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

บรรพชาสามเณร บวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จัดโครงการบรรพชาสามเณร บวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปีการศึกษา 2557 มีนักเรียนชายพรรพชาสามเณรจำนวน 118 รูป และนักเรียนหญิงบวชศีลจาริณี 146 คน รวมทั้งสิ้น 264 คน ที่วัดโพธิญาณ ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก