ฝึกสัมมาอาชีพให้สามเณร-ผู้บวชศีลจาริณี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

พิษณุโลก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  จัดโครงการบรรพชาสามเณร และบวชศีลจาริณี  ถวายเป็นพระราชกุศลฯร่วม 300 คน ได้ฝึกสัมมาอาชีพ 6  อาชีพ โดยเฉพาะการต่อยอดทำขนมปังกรอบจากขนมปังรสพระทำ เพื่อฝึกธรรมะ สมาธิ และสร้างความสามัคคีทำงานร่วมกันของนักเรียน

 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ที่ วัดโพธิญาณ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โครงการบรรพชาสามเณร และบวชศีลจาริณี  โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 271 คน นักเรียนชายที่บรรพชาเป็นสามเณร 146 คน และนักเรียนหญิง บวชศีลจาริณี 125 คน ในระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน นี้ เวลา 4 วัน 3 คืน และในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 9  เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรม เรียนรู้หลักธรรมตามแนวทางหลักพระพุทธศาสนา ตลอดจนให้นักเรียนตระหนักถึงหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อบิดา-มารดา ครู อาจารย์ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

โดยในวันนี้ ทางพระวิทยากร ได้นำสามเณรและศิลจาริณี ศึกษาสัมมาอาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ผ่านกลุ่มทำขนมปังรสพระทำ ซึ่งในอดีตทาง พระครูสุนทรโรจนคุณ  เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ญาณ  ได้ให้พระภายในวัดทำขนมปังเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชน ที่มาเลี้ยงอาหารที่แพปลาริมน้ำน่าน จึงนำขนมปังที่ทางวัดทำมาต่อยอดทำเป็นขนมปังกรอบเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ฝึกสมาธิและฝึกอาชีพพื้นฐานให้กับเด็กนักเรียนที่มาร่วมปฏิบัติธรรม

พระครูสุนทรโรจนคุณ  เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ญาณ  กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้เป็นโครงการต่อยอดขนมปังรสพระทำ ได้สอนการทำขนมปังกรอบ เป็นการฝึกอาชีพพื้นฐาน ให้แก่นักเรียนที่มาบรรพชาเป็นสามเณรและบวชศิลจาริณี  เป็นการมาปฏิบัติธรรม ซึ่งการทำขนมปังก็ถือว่าได้ฝึกทั้งธรรมะ เป็นแนวคิดที่สอดแทรกเข้ามา เพราะการทำขนมปังเป็นการฝึกระเบียบวินัย มีความเรียบร้อยในการที่จะทำงาน มีสมาธิ มีความพร้อมทำ แล้วก็ทำให้มีความสามัคคีทำงานพร้อมเพรียงกัน ฝึกทักษะความมีส่วนร่วม  เป็นพื้นฐานในการไปประกอบสัมมาชีพ เป็นโครงการที่คณะสงฆ์และรัฐบาลรณรงค์ให้มีโครงการแบบนี้เกิดขึ้นอยู่แล้ว ในการฝึกสัมมาชีพให้กับชุมชนและเด็กในท้องถิ่นได้เรียนรู้ในการฝึกสัมมาชีพดังกล่าว

พระปลัดพิพัฒน์พงษ์ภัทรวิโสพระเลขานุการเจ้าคณะตำบลอรัญญิกหัวหน้าพระวิทยากรโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีถวายเป็นพระราชกุศลกล่าวว่า ที่เราเห็นกิจกรรมในวันนี้ เป็น กิจกรรมตลาดนัดความรู้สมาธิสร้างได้ด้วยงานศิลป์ โดยนำงานศิลปะงานอาชีพมาฝึกมาให้เป็นสมาธิ การฝึกธรรมะผ่านงานศิลปะ หรืองานอาชีพเป็นการส่งเสริมด้านสัมมาชีพอีกทางหนึ่ง ซึ่งฐานกิจกรรมในวันนี้มีทั้งหมด 6 ฐาน คือ ฐานปิดทองหน้าพระ โดยสอนสามเณรให้รู้จักศิลปะงานปิดทองพระ  ฐานทำธุงใยแมงมุม สานสายใยแห่งธรรม โดยใช้ไหมพรมมาถักทอเป็นธุงทางภาคอีสาน  ฐานขนมปังรสพระทำ เป็นกิมมิคของทางวัดโพธิญาณที่มีความโด่งดังและมีชื่อเสียงในเรื่องขนมปังรสพระทำ ฐานทำดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษหรือที่เรียกว่าโอริกามิ โดยนำกระดาษมาพับเป็นดอกไม้ต่างๆและฐานพรมซ่อนธรรม โดยให้สามเณรทำพรมเช็ดเท้าเพื่อนำมาใช้ภายในวัดและใช้มะกรูดมาทำเป็นดอกไม้ดับกลิ่นในห้องน้ำถือเป็นงานสิ่งที่ทำ ผ่านกิจกรรมสมาธิสร้างได้ด้วยงานศิลป์

แสดงความคิดเห็น