มอบถุงยังชีพพระราชทานมอบชาวบางระกำ

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2554 เวลา 11.00 น.  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรีสรชัย  ชีวะกลินศักดิ์  ผู้อำนวยการกองงานพระวรชายาฯ เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญถุงยังชีพ พระราชทาน จำนวน 1,000 ถุง  ไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ณ วัดกรุงกรัก ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

พร้อมทั้งจัดให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร มาตรวจรักษาผู้ประสบภัยที่มีอาการเจ็บป่วย พร้อมทั้งมอบยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 250 ชุด มอบนมน้ำจิตรลดา จำนวน 100 ลัง และนมเม็ดจิตรลดา จำนวน 100 ลังให้กับโรงเรียนในพื้นที่ ยังความปลาบปลื้มใจแก่ราษฎรในน้ำพระทัยของทั้งสองพระองค์ที่ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยพิบัติในจังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก  ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และอิทธิพลของพายุโซนร้อน “ไหหม่า” เมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2554 จังหวัดได้ประกาศเป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติทั้ง 9 อำเภอแล้ว  ประกอบกับได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “นกเตน” ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554 ทำให้น้ำที่ท่วมขังอยู่แล้ว มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตร จำนวน 6 อำเภอ 56 ตำบล 401 หมู่บ้าน  ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 8,351 ราย พื้นที่การเกษตร 121,581 ไร่ สำหรับพื้นที่อำเภอบางระกำ  มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 10 ตำบล 34 หมู่บ้าน 2,458 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรได้รับความเสียหาย 36,140 ไร่ จังหวัดพิษณุโลก  ร่วมกับหลายหน่วยงานในพื้นที่ รวมทั้งภาคเอกชน  ได้เข้าให้ความช่วยเหลือราษฎรเป็นการเบื้องต้นไปบางส่วนแล้ว ในระยะยาวจะได้หามาตรการแก้ไขต่อไป

แสดงความคิดเห็น