เลขาธิการสพฐ.เยี่ยมโครงการโรงเรียนคู่พัฒนา

 

ที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนคู่พัฒนา ที่ห้องไชยานุภาพโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โดยมี ดร.สมเกียรติ  บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39  ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และนายถวิล  ศรีวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ให้การต้อนรับ

 

ทั้งนี้เนื่องจากทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ได้คัดเลือกโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม และโรงเรียนท่าทองพิทยาคม ให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคู่พัฒนาเพียงคู่เดียวในเขตภาคเหนือ ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน จึงได้มีการตรวจติดตามการดำเนินโครงการ ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Video Conference   จากครูที่สอนในโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  ไปยังนักเรียนโรงเรียนท่าทองพิทยาคม ให้มีการเรียนการสอนที่ควบคู่กันไป  ซึ่งเป็นผลมาจากจำนวนโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพ ไม่เพียงพอกับจำนวนของเด็กนักเรียนที่จะเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง  ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาทาง สพฐ.จึงจัดทำโครงการโรงเรียนคู่พัฒนาขึ้น

 

ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังได้เพิ่มเติมอีกว่า โครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทาง สพฐ. ในเรื่องของการลดช่องว่างในเรื่องคุณภาพการเรียนของโรงเรียนในเมืองและโรงเรียนที่ห่างไกล และการขาดแคลนบุคลากรครูที่มีความรู้ความสามารถ  โดยใช้ระบบไอที หรือการศึกษาทางไกลในระบบ Video Conference เข้ามาช่วยในการเรียนการสอน และจะใช้เป็นฐานในการขยายผลไปยังโรงเรียนในชนบทต่อไป

 

โรงเรียนคู่พัฒนา

แสดงความคิดเห็น