เยี่ยมสมาชิกสายใจไทยพิษณุโลก-พิจิตร

วันที่ 14 ต.ค.2554  ที่โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก พล.ท.นพ.ธำรงรัตน์   แก้วกาญจน์ กรรมการแพทย์มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปฏิบัติงานแทนองคมนตรี(พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์) ในการตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก-พิจิตร จำนวน 84 ราย เป็นสมาชิกจังหวัดพิษณุโลก 73 รายและจังหวัดพิจิตร 13 ราย พร้อมบริการตรวจรักษาทางการแพทย์แก่สมาชิกสายใจไทย ที่โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก

 

การตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย เป็นพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย ที่ทรงห่วงใยสมาชิกในการดำรงชีวิต ความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ ภายหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บพิการจากการสู้รบ และกลับไปอยู่ภูมิลำเนาเดิมแล้ว ในการตรวจเยี่ยมมีการตรวจสภาพความพิการจากที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบโดยกรรมการแพทย์ของมูลนิธิ  การตรวจสุขภาพทั่วไป การบริการตรวจสภาพขาเทียมจากเจ้าหน้าที่แผนกแขน-ขาเทียมเคลื่อนที่ กองออร์โธปิดิคส์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า พร้อมมอบอุปกรณ์ขาเทียม การพิจารณาเงินช่วยเหลือรายเดือนตามสภาพความพิการ การบริการทำบัตรสมาชิกสายใจไทย ตลอดจนรับคำร้องในการขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ยังได้รับความร่มมือจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) ในการแนะนำการฝึกอาชีพให้แก่สมาชิกสายใจไทยอีกด้วย

 

แสดงความคิดเห็น