ชมรมผู้ผลิตน้ำดื่มมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคช่วยน้ำท่วม

หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน  ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดพิษณุโลก อย่างต่อเนื่อง  โดยเมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้(14 ต.ค.54)  ที่หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายปรีชา  เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  รับมอบเครื่องอุปโภค บริโภคพร้อมน้ำดื่มจำนวน 100 ชุด  จากชมรมผู้ผลิตน้ำดื่มในจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายโอภาส  สุรีย์  ประธานชมรมฯเป็นผู้มอบ เพื่อให้นำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำดื่มสะอาดได้บริโภค เพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม

ในด้านการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆนั้น  ในเวลา 10.00 น. วันนี้(14 ต.ค.54)  ที่ศูนย์ประสานแผนพัฒนาอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก  ได้จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยด้านประมง ในพื้นที่อำเภอบางระกำ  จำนวน 271 ราย เป็นเงิน  2,421,951.25 บาท  โดยมี นายนิยม  ช่างพินิจ   สมาชิกสภา         ผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก เขต 4  เข้าร่วมพิธีมอบเงินดังกล่าวด้วย  และในเวลา 13.00น.ของวันเดียวกันนี้  จังหวัดพิษณุโลก  ได้มีการมอบเงินช่วยเหลือราษฎรที่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังนาน เกินกว่า 7 วัน ตามมติคณะรัฐมนตรี ครัวเรือนละ 5,000 บาท  ให้กับราษฎรใน 7 หมู่บ้านของตำบล        ท่านางงาม  อำเภอบางระกำ  จำนวน 540 ราย  เป็นเงิน    2 ,700 ,000 บาท โดยทำพิธีมอบกันที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม

 

แสดงความคิดเห็น