กกต.ยังมึนคำวินิจฉัยสถานะเปรมฤดี

วันที่ 31 มกราคม 2555 นายยงยศ เมฆอรุณ ประธาน กกต.จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ที่ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานการเลือกตั้งจังหวัดพิษณุโลก ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพิษณุโลก  ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณา หนังสือคำสั่งของศาลปกครองสูงสุด หลังผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ได้วินิจฉัยยืนยันตามคำพิพากษา   โดยมีคำสั่งเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 นั้น ขณะนี้เรื่องยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของ กกต.

 

ประธานกกต.พิษณุโลก เปิดเผยว่า จากการดูข้อมูลแล้วคำสั่งยังไม่ชัดเจน  บางอย่างข้อมูลไม่เพียงพอ ต้องรอดูผลอีกครั้ง ตอนนี้ยังตอบไม่ได้ว่า สถานะของ นางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พ้นจากสภาพการเป็นนายกเทศมนตรีแล้วหรือไม่ ตอนนี้กกต.พิษณุโลก คงต้องทำหนังสือสอบถามผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเพิ่มเติม

 

“ถ้าเทียบเป็นการแข่งขัน ผู้ว่าต้องกำหนดกติกาให้ชัด ผู้ว่ามีข้อมูลให้ไม่ครบ วันนี้หากนับเป็นสนามมวย กกต. เตรียมเครื่องมือ แล้วพร้อมให้ชก  แต่ไม่กำหนดต่อยเมื่อไหร่ ผู้ว่ายังไม่ตอบ แต่ด้วยความรู้สึกส่วนตัวจากการพิจารณาคำสั่ง มองว่าน่าจะมีโอกาสเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกใหม่ เพียงแต่ให้ผู้ว่าฯ สั่งการให้ชัดเจน” นายยงยศ  เมฆอรุณ กล่าว

ยงยศ เมฆอรุณ ประธานกกต.พิษณุโลก

 

คดีศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยเกี่ยวกับคุณสมบัตินายกยกเทศมนตรีนครพิษณุโลก สืบเนื่องจากหนังสือคำสั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พิจารณาแล้วข้อเท็จจริงจากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขดำที่ อ.195/2554 คดีหมายเลขแดงที่ อ.509/2554 เป็นอันยุติ  และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก จึงให้เพิกถอนคำวินิจฉัยตามหนังสือที่ มท 0852.4/241,242 ลงวันที่ 27 กันยายน 2550โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 27    กันยายน 2550 เป็นต้นมา และอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 48 ปัญจทศ วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ 12)พ.ศ.2546 จึงมีคำวินิจฉัยใหม่ ว่า นางเปรมฤดี ชามพูนท ขณะดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ในระหว่าง วันที่ 25 พฤษภาคม 2546 ถึงวันที่ 24พฤษภาคม 2550 เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยทางอ้อมในสัญญาที่เทศบาลนครพิษณุโลก เป็นคู่สัญญากับโรงแรมอมรินทร์ ตามโครงการประชุมนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลภาคเหนือ  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2546 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2546 ถึงวันที่31 ตุลาคม 2546 และโครงการประชุมทางวิชาการสันนิบาตสตรีทั่วประเทศ  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2550 ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม2550 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2550 ตามมาตรา 48 จตุทศ  วรรคหนึ่ง(3)แห่ง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 อันเป็นผลให้ นางเปรมฤดี ชามพูนท ต้องตกเป็นบุคคล ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตามมาตรา 45 (17) แห่ง พระราชบัญญัติการีเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2554 ประกอบด้วย มาตรา 48 เบญจ (3)  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546  และต้องพ้นจาก ตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เนื่องจากขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม ตามมาตร 48 เบญจ และกระทำการฝ่าฝืน มาตรา 48 จตุทศ ตามมาตรา 48 ปัญจทศ วรรคหนึ่ง (4)และ(5) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2550      สั่ง ณ วันที่ 26 มกราคม 2555 ลงชื่อ นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น