จัดระเบียบหอพัก

ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกจัดประชุมเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบหอพักเพื่อต่อต้านปัญหายาเสพติดและชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม ซึ่งโครงการจัดระเบียบหอพักเพื่อต่อต้านยาเสพติดเป็นโครงการที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกบูรณาการการทำงานร่วมกับศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลกเพื่อป้องกันและป้องปรามปัญหายาเสพติดมิให้มีการแพร่ระบาดในหอพัก บ้านเช่า ที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ อีกทั้งเป็นการลดพื้นที่เสี่ยงและแหล่งมั่วสุมของเด็กและเยาวชน ตลอดจนร่วมกันค้นหาผู้ติดยา ผู้เสพในหอพัก เพื่อนำผู้ติด ผู้เสพเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาแบบสมัครใจและนำเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธสาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2555

สำหรับจังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของการศึกษา มีสถาบันการศึกษาหลายระดับ และมีเยาวชนจากหลายถิ่นที่มาพักอาศัยเพื่อเรียนหนังสือโดยการเช่าหอพักอยู่เป็นจำนวนมาก สุ่มเสี่ยงและล่อแหลมต่อการเกิดปัญหาสังคมในกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ทั้งปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และปัญหาการมั่วสุมเรื่องเพศ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและดูแลเยาวชนจากปัญหาดังกล่าว จังหวัดพิษณุโลกโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ จึงได้ร่วมกันกำหนดแนวทางและห้วงเวลาในการตรวจสอบหอพัก บ้านเช่า ที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ รวมถึงสถานบริการ สถานบันเทิง สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านค้าแฝง และแหล่งมั่วสุมต่างๆ เพื่อเป็นการลดพื้นที่เสี่ยง และแหล่งมั่วสุมของเด็กและเยาวชน

แสดงความคิดเห็น