รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย

ที่ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลอง ได้ร่วมกับทาง เจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลบ้านคลอง  ลงพื้นที่ตามบ้านเรือนประชาชน วัด โรงเรียน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเนื่องจากเข้าสู่ช่วงหน้าฝนจะพบว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวนมาก โดยจากสถิติในช่วง 1ม.ค. – 17 ต.ค. 2554 พบว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออก ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก 1,158 ราย ครอบคลุมทั้ง 9 อำเภอ และมีอัตราป่วยอยู่ในอันดับที่ 1 ของเขต 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ดังนั้นในช่วงนี้จึงได้เริ่มมีการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย

 

สำหรับโรคไข้เลือดออก สามารถเกิดได้ทั้งปี แต่ช่วงที่ระบาด หรือเกิดมากที่สุด คือช่วงตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน ของทุกปีโดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตกทิ้งช่วงนานๆ จะเป็นการเปิดโอกาสให้ยุงฟักไข่ เป็นตัวยุงได้ โดยไม่มีสิ่งรบกวนใดๆ เลย จากการศึกษาพบว่า ประชาชนทุกกลุ่มอายุสามารถเป็นโรคไข้เลือดออกได้ทั้งนั้น แต่กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คืออายุ 5 – 9 ปีรองลงมา คือ อายุ  10 –  14 ปี และ 1 – 4 ปี ตามลำดับ  การกระจายตามอายุของผู้ป่วยเปลี่ยนแปลงไปมาก จากระยะเวลา 10 – 20 ปีก่อน ซึ่งเคยมีผู้ป่วยอายุต่ำกว่า 1 ปี อายุ 1-  4 ปี และอายุ 5 – 9 ปี ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน แต่ในปัจจุบัน ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กในวัยเรียน ดังนั้นโรงเรียนจึงเป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับการควบคุมโรค ไข้เลือดออกเกิดกับชายและหญิงเป็นสัดส่วนใกล้เคียงกัน แต่ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง และเสียชีวิต มักเป็นหญิงมากกว่าชาย

ซึ่งการลงพื้นที่วันนี้  เจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลบ้านคลอง  ได้ให้ความรู้เรื่องการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมทั้งแจกทรายอะเบท ให้ไปใส่ตามแหล่งน้ำ และให้ประชาชนร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ที่สำคัญยังได้ประสานไปยังโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบให้ช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เนื่องจากโรงเรียนพึ่งเปิดทำการเรียนการสอน จะได้เป็นการป้องกันไม่ให้ยุงลายไปกัดเด็กนักเรียนได้

แสดงความคิดเห็น