ผู้ว่าฯประชุมแผนเผชิญเหตุอุทกภัยดินโคลนถล่ม

 ที่ห้องประชุม 772 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายชัยโรจน์  มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในการประชุมชี้แจงซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ของจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2555   จากการที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการคาดหมายลักษณะอากาศในช่วงเดือนกรกฏาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 พบว่า ประเทศไทยตอนล่างซึ่งรวมถึงจังหวัดพิษณุโลกในช่วงกลางและปลายเดือนกรกฎาคมจะมีฝนตกมากขึ้น และจากนั้นในช่วงเดือนสิงหาคมจะมีฝนตกชุกเพิ่มมากขึ้นอีก ซึ่งหากมีฝนตกหนักอาจจะก่อให้สภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่ง ซึ่งจะสร้างความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงสิ่งสาธารณประโยชน์เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการเตรียมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงดังกล่าว

นายชัยโรจน์  มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก จึงได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อม ด้วยการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2555 ขึ้น ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งจัดทำแผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2555 โดยได้มีการมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากร อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย อุปกรณ์การสื่อสาร รวมถึงการดำเนินการแจ้งเตือนภัยกรณีที่เกิดภัยพิบัติผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะต้องแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนทราบถึงภัยที่จะเกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติในกรณีเกิดภัยพิบัติขึ้นแก่ประชาชน

นอกจากนี้ ยังได้ให้หน่วยงานที่มีหน้าทางด้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้มีการสำรองสิ่งของยังชีพที่สำคัญเตรียมไว้เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ประสบภัย พร้อมทั้งกำชับให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคาดหมายลักษณะอากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุกรณีเกิดภัยพิบัติ

แสดงความคิดเห็น