พัฒนาทักษะรพ.สต.รุ่นที่ 3

 เช้าวันนี้ ( 17 ก.ค.55 ) ที่ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายมานพ  อำพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ได้รับเกียรติจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เชิญให้มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อประสิทธิภาพขององค์กร แก่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการหลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รุ่นที่ 3 โดยผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบริหาร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าพนักงานสาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศจำนวน กว่า 50 คน          

ทั้งนี้สืบเนื่องจากการปฏิรูประบบการบริหารงานภาครัฐในประเทศไทยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริการสาธารณสุขทุกระดับให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ โดยได้ยกระดับสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโดยมุ่งเน้นการบริการสาธารณสุขผสมผสานเชิงรุกจึงมอบหมายให้สถาบันพระบรมราชชนนีจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รุ่นที่ 3 ขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 27 กรกฏาคม 2555 ทั้งนี้ผู้ผ่านการอบรมจะนำความรู้ที่ได้รับการอบรมไปปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนางานด้านบริหารและวิชาการในการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

แสดงความคิดเห็น