จังหวัดร่วมลงนามปลูกต้นไม้อนุรักษ์ธรรมชาติ

ที่ห้องประชุม 771 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายชัยโรจน์  มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยพลเอกอาชวินทร์  เศวตเศรนี ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโลกสีเขียวร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงในความร่วมมือ รวมดวงใจ ปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถวายมหาราชา ถวายมหาราชินี ร่วมสร้างประเทศสีเขียว ตามโครงการประเทศสีเขียว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2555 ซึ่งเป็นการร่วมลงนามระหว่างจังหวัดพิษณุโลกกับมูลนิธิประเทศสีเขียวและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมของจังหวัดพิษณุโลก

ซึ่งมูลนิธิประเทศสีเขียวได้พิจารณาให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดนำร่องในการดำเนินงานโครงการประเทศสีเขียว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2555 ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในเรื่องการปลูกป่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555

 

โดยการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนและประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมปลูกป่าตามโครงการดังกล่าว เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืนและลดภาวะโลกร้อน ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องการปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง โดยการร่วมกันปลูกป่าทดแทน การสร้างภูเขาป่า และการปลูกป่าชายเลน จำนวน 1,600,000 ต้น โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2560

แสดงความคิดเห็น