กองพลพัฒนาที่ 3ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติราชินีฯ

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 18 ก.ค.2555 พล.ต.ธานี  พูนสวัสดิ์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายบรมไตรโลกนาถ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก  ได้นำเหล่าข้าราชการทหารในสังกัดและชุมชนที่อาศัยอยู่รอบค่ายบรมไตรโลกนาถเข้าร่วม โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมนาชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555

ซึ่งโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายแสดงถึงการสนองต่อพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกป่าและยังเป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน พร้อมกันนี้ยังสร้างจิตสำนึกให้กำลังพลและครอบครัวมีความตระหนักหวงแหนร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งทั้งหมดได้ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณรอบค่ายบรมไตรโลกนาถ

แสดงความคิดเห็น