ลงนามร่วมมือสนามกีฬาปลอดเหล้า-บุหรี่

IMG_8241วันที่ 23 มกราคม 2556 นายอดิเทพ ศิริเจริญพันธ์ รองนายก อบจ.พิษณุโลก ร่วมลงนามความร่วมมือเครือข่ายสนามกีฬาปลอดเหล้า บุหรี่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ 2 โรงแรมท๊อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีผู้แทนหน่วยงานจาก 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมลงนามข้อตกลง โดย ดร.นพ.ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผู้อำนวยการสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ

IMG_8254

เนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ ได้ก่อเกิดปัญหาสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุ และอาชญากรรม ซึ่งมีผลกระทบต่อสังคม และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  สมควรมีมาตรการต่างๆในการควบคุม เพื่อช่วยลดปัญหาและผลกระทบทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่สมัยนี้มักจะมีค่านิยมดื่มเหล้า สูบบุหรี่ กันเป็นจำนวนมาก         ซึ่งมักมีจะมีการรวมกลุ่มกันในสถานที่ต่างๆ ดังจะเห็นได้จากบางครั้งในการชมและเชียร์กีฬาฟุตบอลที่ปัจจุบันกำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ก็ยังมีแฟนบอลเยาวชนที่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ จนมึนเมาแล้วมีเรื่องทะเลาะกัน ทำให้บรรยากาศในสนามแข่งขันเกิดความวุ่นวาย ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างค่านิยมวัฒนธรรมอันดีของสังคมไทยในการเชียร์กีฬาไม่ให้มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเยาวชนไทย  เครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาชนจึงมีข้อตกลงความร่วมมือโดยมีพันธะสัญญาว่าจะร่วมกันสร้าง “เครือข่ายสนามกีฬาปลอดเหล้าและบุหรี่พื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง” โดยมีสาระสำคัญคือ หน่วยงานเครือข่ายเผยแพร่ความรู้ รณรงค์สร้างความร่วมมือ เฝ้าระวัง ป้องกัน ห้ามมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ในสถานที่หรือบริเวณสนามฟุตบอลในสนามกีฬา และให้หน่วยงานราชการที่ดูและสนามประกาศนโยบายจัดสนามฟุตบอลในสนามกีฬาเป็นสถานที่ปลอดเหล้าและบุหรี่IMG_8272

IMG_8262

แสดงความคิดเห็น