มน.จัดสัมมนาประชาคมอาเซียน จุดเปลี่ยนท้องถิ่นไทย


hh
เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันนี้( 29 ม.ค.) ที่โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค จ.พิษณุโลก นายวิมล จันทร์จิราวุฒิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้หัวข้อ “ประชาคมอาเซียน จุดเปลี่ยนท้องถิ่นไทย” เพื่อเป็นการรองรับความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 ที่ประเทศไทยจะเปิดประตูสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน สังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิก การเปิดประเทศจะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายเสรี ทั้งด้านสินค้า และบริการ แรงงาน ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อนำประเทศไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์ ทางมหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้นิสิต นักศึกษาและ ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจในเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ที่จะส่งผลกระทบต่อท้องถิ่นไทยด้วย

hd

h

/////

แสดงความคิดเห็น