MOUเบิกจ่ายค่าตอบแทนอสม.มอบรถพยาบาลฉุกเฉิน

IMG_8453_2

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายก อบจ.พิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการจ่ายค่าตอบแทน อสม. จังหวัดพิษณุโลก และการมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน ให้โรงพยาบาลภายในจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายอดิเทพ ศิริเจริญพันธ์ รองนายก อบจ.พิษณุโลก  นายบุญเติม ตันสุรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์  จันทะคุณ  สาธารณสุขอำเภอนครไทย นายอิ๊ดยังวัน ยงหย่วน ผอ.โรงพยาบาลอำเภอพรหมพิราม ร่วมพิธีลงนาม ณ หอประชุมบึงราชนก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

IMG_8463_2

IMG_8472_2

ทั้งนี้รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และจัดงบประมาณอุดหนุนเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พี่น้อง อสม.อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับ        อสม. ในการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น และในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นั้น ได้ทำการส่งมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 9 คันให้กับโรงพยาบาลพุทธชินราช และโรงพยาบาลประจำอำเภอ ทั้ง 9 อำเภอ เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานทางด้านการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  และเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก ได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

IMG_8495_2/////

 

แสดงความคิดเห็น