ประชุมหัวหน้าส่วน เน้นการประหยัดพลังงาน

06

ที่ห้องประชุม 771 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายพันธ์เทพ  ศรีวณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 โดยก่อนการประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับ อสม. ดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2556 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก การแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ อาทิเช่น นายภูมสิทธิ์  ขันตยานุกูลกิจ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับเชี่ยวชาญ กรมประชาสัมพันธ์ ปฎิบัติหน้าที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี นางทิพย์สุคนธ์  สุดเกตุแสนจิตร ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก นางสาวพรรณี  สัสดีแพง ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร ย้ายมาดำรงตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก และนายสุรพล  หล้าเตจา ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จันทบุรี ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 อำเภอนครไทย

02

04

จากนั้นส่วนราชการได้ร่วมกันชี้แจงผลการดำเนินงานที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว และกำลังจะดำเนินการในเดือนหน้า อาทิเช่น การเตรียมการจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจาอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2556 ของจังหวัดพิษณุโลกในวันที่ 31 มีนาคม 2556 ณ ศาลาประชาคม การกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐการประชาสัมพันธ์การทอดผ้าป่ามหากุศลของชมรมคนพิษณุโลกรักษ์แผ่นดิน การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พ.ศ.2556 ในวันที่ 20 มีนาคม 2556 เวลา 06.45 น. ณ พระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  และกิจกรรมโครงการค่ำนี้มีนัด ผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน ในวันที่ 13 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา  หมู่ที่ 4 ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นต้น

05
จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดยังได้กล่าวในที่ประชุมขอให้ส่วนราชการของจังหวัดให้ความร่วมมือในการประหยัดพลังงาน ตามนโยบายรัฐบาล
/////

แสดงความคิดเห็น