เลือก”นุชจรินทร์”ประธานหอการค้าจ.พิษณุโลกคนใหม่

IMG_8670
นุชจรินทร์ ศรีทองพนาบูลย์ ผู้บริหารท็อปแลนด์พลาซ่า ได้รับเลือกเป็นประธานหอการค้าจ.พิษณุโลกคนใหม่ วิศว วิศวชัยวัฒน์ ประธานหอการค้าพิษณุโลกที่ครบวารมอบดอกไม้แสดงความยินดี

เมื่อค่ำวันที่ 26 กุมภาพันธ์  2556 ที่ ห้องสุโขทัย โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1 /2555 นายวิศว วิศวชัยวัฒน์ ประธานกรรมการหอกาค้า จ.พิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1 /2555  โดยมี ภญ.วรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์  กรรมการเลขาธิการหอการค้า จ.พิษณุโลก น.ส.พิษณุรักษ์  บริวารวัฒน์รักษ์ กรรมการเหรัญญิก หอการค้า จ.พิษณุโลก  ร่วมแถลงผลการดำเนินงานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งในปี 2555 กลุ่มภาคเอกชน  โดยเฉพาะหอการค้าจังหวัดพิษณุโลกมีบทบาทในการทำงานร่วมกับภาครัฐมากขึ้น  ขณะที่สถานะทางการเงินในปี 2555 ของหอการค้า จ.พิษณุโลก มีสินทรัพย์รวม 4,026,867.05 บาท  สูงกว่าเมื่อปี 2554 มีสินทรัพย์ 3,993,018.30 บาท

 IMG_8621

นายวิศว  วิศวชัยวัฒน์ ประธานหอการค้า จ.พิษณุโลก กล่าวถึงผลงานที่โดดเด่นในช่วงรับตำแหน่ง 2 วาระ 2 สมัย ว่า ในช่วงปี 2554-2555  ผลงานจากการประชุม ครม.สัญจรที่ จ.อุตรดิตถ์  ให้ ได้รับงาบประมาณจากรัฐบาลเข้ามาดำเนินโครงการ ในพื้นที่มาก คือ การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ได้เสนอเร่งรัดโครงการขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12 (พิษณุโลก-หล่มสัก)จาก 2 ช่อง จราจรเป็น 4 ช่องจราจร จากเดิมที่มีมติดำเนินโครงการในช่วงระยะเวลา 2554-2563 ขอให้เร่งรัดโครงการให้แล้วเสร็จภายในปี 2558 นี้ เพื่อรองรับการเข้าสู่เออีซีของประเทศไทย เชื่อมโยงเส้นทางกันประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่ง รมว.กระทรวงคมนาคมรับว่าจะดำเนินการ โดยเริ่มก่อสร้างเดือน กุมภาพันธ์ 2556 นี้แล้ว   IMG_8624

 

ศูนย์บริการขนส่งผู้โดยสาร(Bus Terminal )และ ศูนย์กระจายสินค้าเนื่องจากสี่แยกอินโดจีน จังหวัดพิษณุโลกเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์บนระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor ; NSEC) และระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor ; EWEC) ประกอบกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคง นอกจากนี้ ยังเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะและรถไฟความเร็วสูงของภาคเหนือ  โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง อ.เมือง จ.พิษณุโลก วงเงินทั้งสิ้น 248 ล้านบาท โดยโครงการดังกล่าว มีที่ตั้งโครงการบริเวณริมแม่น้ำน่าน ฝั่งทิศตะวันออก ตั้งแต่วัดท่ามะปรางถึงสะพานสุพรรณกัลยา อ.เมือง จ.พิษณุโลก ความยาวรวม 1,420 เมตร ขนาดพื้นที่โครงการประมาณ 33.5 ไร่ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันผลกระทบจากอุทกภัยต่อภาคเศรษฐกิจและประชาชนโดยรวมของจังหวัดพิษณุโลก จากปัญหาน้ำท่วมล้นตลิ่ง และกัดเซาะตลิ่งพังทลายIMG_8634

อีกโครงการสำคัญคือ การส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ คือโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก เพื่อเป็น Medical Excellent Centre)/Medical Tourism วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,900 ล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ในรูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางระบบบริการสุขภาพ ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง รองรับการเข้าสู่เออีซี โดยกำหนดให้จังหวัดพิษณุโลก เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาบริการทางสุขภาพทั้งนี้ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพภาคเหนือตอนล่างจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ บริการประชากรมากกว่า 6 ล้านคนในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยมีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วย ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ  คุณวิโรจน์ จิรัฐติกาลโชติ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ หรือที่ชาวหอการค้าพิษณุโลกตั้งฉายาว่าเป็น MR.สี่แยกอินโดจีนที่ขับเคลื่อนจนประสบความสำเร็จ

IMG_8641

ในครั้งนี้ได้มีการ เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ จำนวน 28 คน ประกอบด้วย นายสิงห์ พงษ์สุทธิ์   นายวิโรจน์ จิรัฐติกาลโชติ  รุจน์  เตชาชาญ สิบตรีสุวิทย์ หิรัญพฤกษ์ นายศุภกุล รัตนาคม  นาย ฐิติ วิศวชัยวัฒน์ นายวิเศษ วชิราศรีศิริกุล นายณรงค์ศักดิ์  เมธาธีรนันท์ นายปาฏิหาริย์ ประกาศสัจธรรม  นายวิศวะ  วิศวชัยวัฒน์ นางนุชจรินทร์  ศรีทองพนาบูลย์ นางอำไพ กลั่นความดี  นางดิลกา ชามพูนท นายชโยดม  ฉันทวรางค์   นายวรวัสน์  วิริยะไชยกุล  นายสมศักดิ์  แข็งธัญกิจ นายณฐกร โซ่จินดามณี ภญ.วรรณศิริ  นิ่มพิทักษ์พงศ์ นายวีรชัย บรรเจิดธนา น.ส.พิษณุรักษ์  บริวารวัฒนรักษ์  ภญ.ปิระนาถ ทองสุข นายเกษมสันต์  มีทิพย์   นายภาคภูมิ  คุณจันทรโชติ  นายนิติพันธ์  ตั้งนพรัตน์ นายวรพจน์ สมโภชวิสุทธิ์  นายธเนศ  ตั้งศรีสุข  นายศุรนุช สนองคุณ  นายพีระพงษ์  ภุ่เกียรติ

 

 

นางนุชจรินทร์  ศรีทองพนาบูลย์
นุชจรินทร์ ศรีทองพนาบูลย์ ประธานหอการค้าหญิงคนแรกของจ.พิษณุโลก

หลังจากได้คณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก  ปีบริหาร 2556-2557  ทั้ง 28 คน จากนั้นได้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีมติให้ นางนุชจรินทร์  ศรีทองพนาบูลย์  อดีตรองกรรมการหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก  เจ้าของและเป็นผู้บริหารโรงแรมท็อปแลนด์ และบริษัทท็อปแลนด์พลาซ่าจำกัด นั่งเก้าอี้ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก  นับเป็นนักธุรกิจผู้หญิงคนแรกที่นั่งตำแหน่งประธานกรรมการหอการค้า จ.พิษณุโลก

 

นางนุชจรินทร์  ศรีทองพนาบูลย์  ประธานกรรมการหอการค้า จ.พิษณุโลก เปิดเผยสั้น ๆ ภายหลังได้รับตำแหน่งว่า จะทำงานสานต่อจากประธานหอการค้าคนก่อน ๆ ที่ได้ริเริ่มทำงานไว้ให้ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ  เน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัดพิษณุโลก    พร้อมให้ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจกับสมาชิกให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลง โดยทางหอการค้าจะมีการสื่อสารผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค เปิด Line “หอกระจายข่าว” มีกิจกรรมหอการค้าเคลื่อนไหวอย่างไร ทำให้มีการติดต่อที่รวดเร็วสมาชิกสามารถทราบข่าวสารของหอการค้าได้ตลอดเวลาIMG_8656

แสดงความคิดเห็น