ร่วมใจทำบุญเนื่องในวันเทศบาล

pppp (2)

วันที่ 24 เมษายน นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันเทศบาล โดยในช่วงเช้า ประธานในพิธีจุดธูปเทียนถวายสักการะองค์พระพรหมซึ่งประดิษฐานภายในเทศบาลนครพิษณุโลก จากนั้นได้อ่านสารจากนายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และได้ให้โอวาทแก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ตลอดจนลูกจ้างประจำ ให้มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน สร้างความเจริญก้าวหน้า สนองนโยบายของคณะผู้บริหาร เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความผาสุก สร้างสรรค์เทศบาลให้มีความก้าวหน้าตลอดไป ต่อจากนั้นเป็นพิธีทำบุญเลี้ยงเพลถวายพระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดราชบูรณะ โดยมีพระครูสิทธิธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ เป็นประธานในคณะสงฆ์

pppp

pppp (1)
สำหรับการก่อตั้งเทศบาลนั้น เริ่มมีมาตั้งแต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินของไทยใหม่ ให้ทันสมัยเป็นอันเดียวกันกับนานาอารยะประเทศโดยจัดให้มีการปกครองส่วนท้อง ถิ่นขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในรูปแบบสุขาภิบาล ที่สุขาภิบาลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2441 และได้ขยายการตั้งสุขาภิบาลออกไปในท้องถิ่นต่างๆ เพิ่มขึ้นทั่วประเทศ ต่อมาเมื่อประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบ ประชาธิปไตยในปี พ.ศ.2475 ได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2476 ซึ่งได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล จนกระทั่งได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 จนถึงปัจจุบัน

pppp (3)

pppp (4)

………………

ขอขอบคุณภาพจาก ปชส.เทศบาลนครพิษณุโลก

 

แสดงความคิดเห็น