เพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา

419951116756วันที่ 7 กรกฏาคม 2556 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกอบจ.พิษณุโลกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษา ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ณ ห้องคอนแวนชั่นฮอล์โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก419881880085

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกอบจ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาด้านการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนาคตอันใกล้ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 การศึกษาต้องมีการพัฒนาปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เช่น การมีวิชาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ครูและบุคลากรทางการศึกษานับว่าเป็นบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการเรียนรู้กับเพื่อนบ้าน การเรียนภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับใช้งานได้ การเรียนภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น419949867177

419948495806

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษา ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานขึ้นเพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมประเทศในกลุ่มอาเซียน และเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยได้รับเกียรติจาก ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยายเรื่อง ทิศทางการศึกษาไทยที่ควรจะเป็นกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานรองรับประชาคมอาเซียนและการเสวนา ประเด็น บทบาทของครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกให้กับบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายก อบจ.พิษณุโลก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 และดร.ลำเนา เอี่ยมสะอาด หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการจากบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1-3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศักษามัธยมศึกษาเขต 39 เฉพาะโรงเรียนในเขตจังหวัดพิษณุโลก 419885265573

แสดงความคิดเห็น